ติดต่อ

สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล / Human Resource Management Office

รัตน์สตา ดำรงจริยาสีห์ (เปิ้ล)

รัตน์สตา ดำรงจริยาสีห์ (เปิ้ล)

RATHSTA  DAMRONGCHALIYASEE
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
Acting Director of Human Resource Management Office
Tel. 8076
E-mail / Microsoft Teams : rathsta.dam@kmutt.ac.th

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล / Personnel Management Unit

จินตภัทร์ น้อยแสง (บุ้ง)

จินตภัทร์ น้อยแสง (บุ้ง)

JINTAPHAT NOISAENG
Tel. 8076
E-mail / Microsoft Teams : jintaphat.noi@kmutt.ac.th

อร่าม ใจกล้า (จุ๊กกรู)

อร่าม ใจกล้า (จุ๊กกรู)

ARAM JAIKLA
Tel. 8075
E-mail / Microsoft Teams : aram.jai@kmutt.ac.th

กมลทิพย์ ฮุ้นสกุล (กัน)

กมลทิพย์ ฮุ้นสกุล (กัน)

KAMOLTHIP HOONSAKUL
Tel. 8075 
E-mail / Microsoft Teams : kamolthip.hoo@kmutt.ac.th

พัชรี ศรีโชติ (แอน)

พัชรี ศรีโชติ (แอน)

PATCHAREE SRICHOT
Tel. 8075 
E-mail / Microsoft Teams : patcharee.sri@kmutt.ac.th

 ฐิติพร อัจฉริยกาญจน์ (ปุ้ย)

ฐิติพร อัจฉริยกาญจน์ (ปุ้ย)

THITIPORN ATCHARIYAKARN
Tel. 8085
E-mail / Microsoft Teams : thitiporn.atc@kmutt.ac.th

หรรษภัคสรณ์ เติมสายทอง (พลอย)

หรรษภัคสรณ์ เติมสายทอง (พลอย)

HAATSAPHAKSORN TERMSAITHONG
Tel. 8085
E-mail / Microsoft Teams : 
haatsaphaksorn.ter@kmutt.ac.th

กัลญรักษณ์ กิจวิริยภากรณ์ (บิว)

กัลญรักษณ์ กิจวิริยภากรณ์ (บิว)

KANYARAK KITWIRIYAPAKORN
Tel. 8074
E-mail / Microsoft Teams : tunchanok.kam@kmutt.ac.th

ประภัสสรา  ทองผาสุข (ปุ๊ก)

ประภัสสรา ทองผาสุข (ปุ๊ก)

PRAPASSARA THONGPHASOOK
Tel. 8070 
E-mail / Microsoft Teams : prapassara.tho@kmutt.ac.th

กลุ่มงานกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล / Human Resources Strategy Unit

สุชาดา ศาสตรานุรักษ์กุล (หนิง)

สุชาดา ศาสตรานุรักษ์กุล (หนิง)

SUCHADA SATTRANURAKKUL
รก. หัวหน้ากลุ่มงานกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล
Acting Unit Head for Human Resources Strategy Unit
Tel. 8083
E-mail / Microsoft Teams : suchada.sat@kmutt.ac.th

กันย์ลภัส ปรกแก้ว (กุล)

กันย์ลภัส ปรกแก้ว (กุล)

KANLAPAT POKKAEW
Tel. 8084
E-mail / Microsoft Teams : kanlapat.pra@kmutt.ac.th

วงศิยา เลิศไตรรักษ์ (ลูกเกด)

วงศิยา เลิศไตรรักษ์ (ลูกเกด)

WONGSIYA LERTTRILUCK
Tel. 8086
E-mail / Microsoft Teams : wongsiya.ler@kmutt.ac.th

พิณสรณ์  ภัทร์ภิญญาพันธ์ (ฟ้า)

พิณสรณ์ ภัทร์ภิญญาพันธ์ (ฟ้า)

PINASORN PATPINYAPAN
Tel. 8086
E-mail / Microsoft Teams : pinasorn.pat@kmutt.ac.th

กลุ่มงานค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ และระบบข้อมูลทรัพยากรบุคคล / Compensation, Benefit and Human Resources Information System Unit

สุชาดา ศาสตรานุรักษ์กุล (หนิง)

สุชาดา ศาสตรานุรักษ์กุล (หนิง)

SUCHADA SATTRANURAKKUL
หัวหน้ากลุ่มงานค่าตอบแทน สิทธิประโยนช์และระบบข้อมูลทรัพยากรบุคคล
Acting Unit Head for Compensation, Benefit and Human Resources Information System Unit
Tel. 8083
E-mail / Microsoft Teams : suchada.sat@kmutt.ac.th

ฐิติพร แซ่เล็ก (จูน)

ฐิติพร แซ่เล็ก (จูน)

THITIPORN SAELEK
Tel. 8083
E-mail / Microsoft Teams : thitiporn.sae@kmutt.ac.th

อารยา สิมสีนวล (แหม่ม)

อารยา สิมสีนวล (แหม่ม)

ARAYA SIMSRINUAN
Tel. 8081 
E-mail / Microsoft Teams : araya.sim@kmutt.ac.th

ธรัญญา แสงศิริพันธ์ (บีม)

ธรัญญา แสงศิริพันธ์ (บีม)

TARANYA SANGSIRIPHAN
Tel. 8081
E-mail / Microsoft Teams : taranya.san@kmutt.ac.th

ธมลวรรณ  สร้อยนาค (น้ำทิพย์)

ธมลวรรณ สร้อยนาค (น้ำทิพย์)

THAMONWAN SOINAK
Tel. 8079 
E-mail / Microsoft Teams : thamonwan.soi@kmutt.ac.th

พิรญาณ์ วัชรานุวัฒน์กุล (พีค)

พิรญาณ์ วัชรานุวัฒน์กุล (พีค)

PIRAYA  WATCHARANUWATKUL
Tel. 8084 
E-mail / Microsoft Teams : piraya.wat@kmutt.ac.th

ทนงศักดิ์ นาดี (บิว)

ทนงศักดิ์ นาดี (บิว)

THANONGSAK NADEE
Tel. 8096, 8086 
E-mail / Microsoft Teams : thanongsak.nad@kmutt.ac.th

นวลศรี  สระแก้ว

นวลศรี สระแก้ว

NUANSRI SRAKAEW
Tel. 8308
E-mail / Microsoft Teams : nuansri.sra@kmutt.ac.th

นที  แล่นวารี

นที แล่นวารี

NATEE LANWAREE
Tel. 8308
E-mail / Microsoft Teams : natee.lae@kmutt.ac.th

จันทร  ลีรัตนกิจพิบูลย์

จันทร ลีรัตนกิจพิบูลย์

CHANTORN LERATANAKITPIBUL
Tel. 8308
E-mail / Microsoft Teams : chantorn.lee@kmutt.ac.th

สุภาพร คล้ายอินทร์

สุภาพร คล้ายอินทร์

SUPAPORN KLAYIN
Tel. 8308 
E-mail / Microsoft Teams : supaporn.kla@kmutt.ac.th

หน่วยงานเลขานุการและธุรการ / Secretarial and Administrative Units

ภีรดา ศุภนาม (หนิง)

ภีรดา ศุภนาม (หนิง)

PEERADA SUPANAM
Tel. 8072
E-mail / Microsoft Teams : peerada.sup@kmutt.ac.th

โชติกา  บุญวัฒน์ (จิ๋ม)

โชติกา บุญวัฒน์ (จิ๋ม)

CHOTIKA BOONWAT
Tel. 8082 
E-mail / Microsoft Teams : showtika.boo@kmutt.ac.th