ติดต่อ

สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล / Human Resource Management Office

รัตน์สตา ดำรงจริยาสีห์ (เปิ้ล)

รัตน์สตา ดำรงจริยาสีห์ (เปิ้ล)

RATHSTA  DAMRONGCHALIYASEE
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
Director of Human Resource Management Office
Tel. 8070
E-mail / Microsoft Teams : rathsta.dam@kmutt.ac.th

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

กมลทิพย์ ฮุ้นสกุล (กัน)

กมลทิพย์ ฮุ้นสกุล (กัน)

KAMOLTHIP HOONSAKUL
Tel: 8082
E-mail / Microsoft Teams: kamolthip.hoo@kmutt.ac.th

อร่าม ธรรมวงศา

อร่าม ธรรมวงศา

ARAM  THAMWONGSA
Tel.8081
E-mail / Microsoft Teams :aram.jai@kmutt.ac.th

กัลญรักษณ์ กิจวิริยภากรณ์ (บิว)

กัลญรักษณ์ กิจวิริยภากรณ์ (บิว)

KANYARAK KITWIRIYAPAKORN
Tel: 8079
E-mail / Microsoft Teams: kanyarak.kit@kmutt.ac.th

จินตภัทร์ น้อยแสง (บุ้ง)

จินตภัทร์ น้อยแสง (บุ้ง)

JINTAPHAT NOISAENG
Tel: 8079
E-mail / Microsoft Teams: jintaphat.noi@kmutt.ac.th

ณัฐวุฒิ เวชประเสริฐ (ปอนด์)

ณัฐวุฒิ เวชประเสริฐ (ปอนด์)

NATTHAWUT WEITPRASERT
Tel: 8082
E-mail / Microsoft Teams: natthawut.weit@kmutt.ac.th

พัชรี ศรีโชติ (แอน)

พัชรี ศรีโชติ (แอน)

PATCHAREE SRICHOT
Tel: 8081
E-mail / Microsoft Teams: patcharee.sri@kmutt.ac.th

ฐิติพร อัจฉริยกาญจน์ (ปุ้ย)

ฐิติพร อัจฉริยกาญจน์ (ปุ้ย)

THITIPORN ATCHARIYAKARN
Tel: 8076
E-mail / Microsoft Teams: thitiporn.atc@kmutt.ac.th

ขัตติยา สาลีผล (แบม)

ขัตติยา สาลีผล (แบม)

KHATTIYA SALEEPHON
Tel: 8076
E-mail / Microsoft Teams: khattiya.sale@kmutt.ac.th

ร้อยดาว เนาวโอสถ (การ์ตูน)

ร้อยดาว เนาวโอสถ (การ์ตูน)

ROYDOW NAOVAOSOT
Tel: 8076
E-mail / Microsoft Teams: roydow.naov@kmutt.ac.th

ประภัสสรา ทองผาสุข

ประภัสสรา ทองผาสุข

PRAPASSARA  THONGPHASOOK
Tel: 8082
E-mail / Microsoft Teams: prapassara.tho@kmutt.ac.th

กลุ่มงานกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล / Human Resources Strategy Unit

สุชาดา ศาสตรานุรักษ์กุล (หนิง)

สุชาดา ศาสตรานุรักษ์กุล (หนิง)

SUCHADA SATTRANURAKKUL
รก. หัวหน้ากลุ่มงานกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล
Acting Unit Head for Human Resources Strategy Unit
Tel. 8083
E-mail / Microsoft Teams : suchada.sat@kmutt.ac.th

กันย์ลภัส ปรกแก้ว (กุล)

กันย์ลภัส ปรกแก้ว (กุล)

KANLAPAT POKKAEW
Tel. 8073
E-mail / Microsoft Teams : kanlapat.pra@kmutt.ac.th

วงศิยา เลิศไตรรักษ์ (ลูกเกด)

วงศิยา เลิศไตรรักษ์ (ลูกเกด)

WONGSIYA LERTTRILUCK
Tel. 8074
E-mail / Microsoft Teams : wongsiya.ler@kmutt.ac.th

กลุ่มงานค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ และระบบข้อมูลทรัพยากรบุคคล / Compensation, Benefit and Human Resources Information System Unit

สุชาดา ศาสตรานุรักษ์กุล (หนิง)

สุชาดา ศาสตรานุรักษ์กุล (หนิง)

SUCHADA SATTRANURAKKUL
หัวหน้ากลุ่มงานค่าตอบแทน สิทธิประโยนช์และระบบข้อมูลทรัพยากรบุคคล
Acting Unit Head for Compensation, Benefit and Human Resources Information System Unit
Tel. 8083
E-mail / Microsoft Teams : suchada.sat@kmutt.ac.th

อารยา สิมสีนวล (แหม่ม)

อารยา สิมสีนวล (แหม่ม)

ARAYA SIMSRINUAN
Tel. 8084 
E-mail / Microsoft Teams : araya.sim@kmutt.ac.th

ขนิษฐา เพชร์รัตน์ (เบล)

ขนิษฐา เพชร์รัตน์ (เบล)

KHANITTA PETRAT
Tel: 8075
E-mail /Microsoft Teams: khanitta.petr@kmutt.ac.th

นริศรา ทรัพย์ศรี (เบลล์)

นริศรา ทรัพย์ศรี (เบลล์)

NARISARA SABSRI
Tel. 8085 
E-mail / Microsoft Teams : narisara.sab@kmutt.ac.th

ศุภกรณ์ ภิรมย์พร้อม (เอ็ม)

ศุภกรณ์ ภิรมย์พร้อม (เอ็ม)

SUPAKORN PIROMPROM
Tel: 8085
E-mail / Microsoft Teams : supakorn.piro@kmutt.ac.th

ศิรินาฏ พารอด (อีฟ)

ศิรินาฏ พารอด (อีฟ)

SIRINACT PAROD
Tel. 8086
E-mail / Microsoft Teams : sirinact.par@kmutt.ac.th

หรรษภัคสรณ์ เติมสายทอง (พลอย)

หรรษภัคสรณ์ เติมสายทอง (พลอย)

HAATSAPHAKSORN  TERMSAITHONG
Tel: 8076
E-mail / Microsoft Teams: haatsaphaksorn.ter@kmutt.ac.th

อธิวัชร์ วรพงศธร (ไปร์ท)

อธิวัชร์ วรพงศธร (ไปร์ท)

Athiwat  Voraphongsthorn
Tel. 8071 
E-mail / Microsoft Teams : athiwat.vora@kmutt.ac.th

นวลศรี สระแก้ว

นวลศรี สระแก้ว

NUANSRI SRAKAEW
Tel. 8308
E-mail / Microsoft Teams : nuansri.sra@kmutt.ac.th

สุภาพร คล้ายอินทร์

สุภาพร คล้ายอินทร์

SUPAPORN KLAYIN
Tel. 8308 
E-mail / Microsoft Teams : supaporn.kla@kmutt.ac.th

นที แล่นวารี

นที แล่นวารี

NATEE LANWAREE
Tel. 8308
E-mail / Microsoft Teams : natee.lae@kmutt.ac.th

หน่วยงานเลขานุการและธุรการ / Secretarial and Administrative Units

ภีรดา ศุภนาม (หนิง)

ภีรดา ศุภนาม (หนิง)

PEERADA SUPANAM
Tel. 8071
E-mail / Microsoft Teams : peerada.sup@kmutt.ac.th

โชติกา บุญวัฒน์ (จิ๋ม)

โชติกา บุญวัฒน์ (จิ๋ม)

CHOTIKA BOONWAT
Tel. 8071
E-mail / Microsoft Teams : showtika.boo@kmutt.ac.th

พิทยาภรณ์ เสมจร (อั้ม)

พิทยาภรณ์ เสมจร (อั้ม)

PITTAYAPORN SEMJORN
Tel. 8071
E-mail / Microsoft Teams : pittayaporn.semj@kmutt.ac.th