ติดต่อ

สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล / Human Resource Management Office

รัตน์สตา ดำรงจริยาสีห์ (เปิ้ล)

รัตน์สตา ดำรงจริยาสีห์ (เปิ้ล)

RATHSTA  DAMRONGCHALIYASEE
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
Director of Human Resource Management Office
Tel. 8070
E-mail / Microsoft Teams : rathsta.dam@kmutt.ac.th

Human Resources Business Partner (HRBP)

กัลญรักษณ์ กิจวิริยภากรณ์ (บิว)

กัลญรักษณ์ กิจวิริยภากรณ์ (บิว)

KANYARAK KITWIRIYAPAKORN
Tel: 8073
E-mail / Microsoft Teams: kanyarak.kit@kmutt.ac.th


หน่วยงานที่รับผิดชอบ
♦ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ ♦ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
♦ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี    ♦ สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ
♦ คณะวิทยาศาสตร์ ♦ สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม
♦ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
♦ สำนักงานอธิการบดี
- กลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัย
- สำนักงานอำนวยการ
- สำนักงานมหาวิทยาลัยสัมพันธ์
- กลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด
- ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอนามัย
- สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ มจธ. บางขุนเทียน

กันย์ลภัส ปรกแก้ว (กุล)

กันย์ลภัส ปรกแก้ว (กุล)

KANLAPAT POKKAEW
Tel. 8073
E-mail / Microsoft Teams : kanlapat.pra@kmutt.ac.th


หน่วยงานที่รับผิดชอบ
♦ สำนักคอมพิวเตอร์ ♦ สำนักบริหารอาคารและสถานที่
♦ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม ♦ คณะวิทยาศาสตร์
♦ สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
♦ สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
♦ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
♦ สำนักงานอธิการบดี  
- กลุ่มงานตรวจสอบภายใน  
- กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์และทรัพย์สิน
- สำนักงานคลัง  
- สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์  
- สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร  
- ศูนย์บริการการศึกษาราชบุรี  

จินตภัทร์ น้อยแสง (บุ้ง)

จินตภัทร์ น้อยแสง (บุ้ง)

JINTAPHAT NOISAENG
Tel: 8074
E-mail / Microsoft Teams: jintaphat.noi@kmutt.ac.th


หน่วยงานที่รับผิดชอบ
♦ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ♦ สำนักงานอธิการบดี
♦ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ - สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ  
♦ โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียฯ   - สำนักงานประกันคุณภาพ
♦ วิทยาลัยสหวิทยาการ - สำนักงานยุทธศาสตร์
♦ สถาบันการเรียนรู้ - ศูนย์นวัตกรรมนโยบาย
♦ สำนักหอสมุด - สำนักงานนิติการ
♦ หน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัย
- บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
- สำนักเคเอกซ์ 
- โรงเรียนดรุณสิกขาลัย 
- โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ 
- ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม 
- ศูนย์หนังสือพระจอมเกล้าธนบุรี 
- สหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำกัด / ในกำกับ มจธ. 
- หอพักนักศึกษา

ชนิกานต์ ขำเจิม (มะปราง)

ชนิกานต์ ขำเจิม (มะปราง)

CHANIKAN KHAMJERM
Tel.8074
E-mail / Microsoft Teams : chanikan.kham@kmutt.ac.th

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
♦ คณะวิศวกรรมศาสตร์
♦ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
♦ สำนักงานอธิการบดี
- กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา
- สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา
- สำนักงานกิจการนักศึกษา
- สำนักงานทะเบียนนักศึกษา
- สำนักงานกิจการต่างประเทศ

พัชรี ศรีโชติ (แอน)

พัชรี ศรีโชติ (แอน)

PATCHAREE SRICHOT
Tel: 8075
E-mail / Microsoft Teams: patcharee.sri@kmutt.ac.th

อร่าม ธรรมวงศา

อร่าม ธรรมวงศา

ARAM  THAMWONGSA
Tel.8075
E-mail / Microsoft Teams : aram.jai@kmutt.ac.th

กมลทิพย์ ฮุ้นสกุล (กัน)

กมลทิพย์ ฮุ้นสกุล (กัน)

KAMOLTHIP HOONSAKUL
Tel: 8076
E-mail / Microsoft Teams: kamolthip.hoo@kmutt.ac.th

ณัฐวุฒิ เวชประเสริฐ (ปอนด์)

ณัฐวุฒิ เวชประเสริฐ (ปอนด์)

NATTHAWUT WEITPRASERT
Tel: 8076
E-mail / Microsoft Teams: natthawut.weit@kmutt.ac.th

การจ้างงานลูกจ้าง พนักงานแบบไม่ประจำ หน่วยงานในกำกับ

จินตภัทร์ น้อยแสง (บุ้ง)

จินตภัทร์ น้อยแสง (บุ้ง)

JINTAPHAT NOISAENG
Tel: 8074
E-mail / Microsoft Teams: jintaphat.noi@kmutt.ac.th

กัลญรักษณ์ กิจวิริยภากรณ์ (บิว)

กัลญรักษณ์ กิจวิริยภากรณ์ (บิว)

KANYARAK KITWIRIYAPAKORN
Tel: 8073
E-mail / Microsoft Teams: kanyarak.kit@kmutt.ac.th

สรรหาและคัดเลือกพนักงาน

ฐิติพร อัจฉริยกาญจน์ (ปุ้ย)

ฐิติพร อัจฉริยกาญจน์ (ปุ้ย)

THITIPORN ATCHARIYAKARN
Tel: 8081
E-mail / Microsoft Teams: thitiporn.atc@kmutt.ac.th

ประภัสสรา ทองผาสุข

ประภัสสรา ทองผาสุข

PRAPASSARA  THONGPHASOOK
Tel: 8081
E-mail / Microsoft Teams: prapassara.tho@kmutt.ac.th

มณัสนันท์ พิณพาทย์ (มายด์มิ้นต์)

มณัสนันท์ พิณพาทย์ (มายด์มิ้นต์)

MANATSANAN  PINPAT
Tel: 8082
E-mail / Microsoft Teams: manatsanan.pinp@kmutt.ac.th

ชัชชญา แสงสาคร (ไข่มุก)

ชัชชญา แสงสาคร (ไข่มุก)

CHADCHAYA  SANGSAKORN
Tel: 8082
E-mail / Microsoft Teams: chadchaya.sang@kmutt.ac.th

ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ และระบบข้อมูลทรัพยากรบุคคล / Compensation, Benefit and Human Resources Information System

สุชาดา ศาสตรานุรักษ์กุล (หนิง)

สุชาดา ศาสตรานุรักษ์กุล (หนิง)

SUCHADA SATTRANURAKKUL
หัวหน้ากลุ่มงานค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์และระบบข้อมูลทรัพยากรบุคคล
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล
Acting Unit Head for Compensation, Benefit and Human Resources Information System Unit
Acting Unit Head for Human Resources Strategy Unit
Tel. 8083
E-mail / Microsoft Teams : suchada.sat@kmutt.ac.th

ค่าตอบแทน / Compensation

อารยา สิมสีนวล (แหม่ม)

อารยา สิมสีนวล (แหม่ม)

ARAYA SIMSRINUAN
Tel. 8084 
E-mail / Microsoft Teams : araya.sim@kmutt.ac.th

อริสา ชมภูเพชร (เบลล่า)

อริสา ชมภูเพชร (เบลล่า)

ARISA  CHOMPHUPHET
Tel: 8084
E-mail /Microsoft Teams: arisa.chom@kmutt.ac.th

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ / Welfare and benefits

นริศรา ทรัพย์ศรี (เบลล์)

นริศรา ทรัพย์ศรี (เบลล์)

NARISARA SABSRI
Tel. 8085
E-mail / Microsoft Teams : narisara.sab@kmutt.ac.th

วงศิยา เลิศไตรรักษ์ (ลูกเกด)

วงศิยา เลิศไตรรักษ์ (ลูกเกด)

WONGSIYA LERTTRILUCK
Tel. 8085
E-mail / Microsoft Teams : wongsiya.ler@kmutt.ac.th

พิทยุตม์ ฉิ่งเนียม (มาร์ช)

พิทยุตม์ ฉิ่งเนียม (มาร์ช)

Phitthayut  Chingniam
Tel. 8086 หรือ 8096 (ห้องสโมสรพนักงานฯ)
E-mail / Microsoft Teams : 

นวลศรี สระแก้ว

นวลศรี สระแก้ว

NUANSRI SRAKAEW
Tel. 8308
E-mail / Microsoft Teams : nuansri.sra@kmutt.ac.th

สุภาพร คล้ายอินทร์

สุภาพร คล้ายอินทร์

SUPAPORN KLAYIN
Tel. 8308 
E-mail / Microsoft Teams : supaporn.kla@kmutt.ac.th

นที แล่นวารี

นที แล่นวารี

NATEE LANWAREE
Tel. 8308
E-mail / Microsoft Teams : natee.lae@kmutt.ac.th

ระบบข้อมูลทรัพยากรบุคคล / Information System

ศิรินาฏ พารอด (อีฟ)

ศิรินาฏ พารอด (อีฟ)

SIRINACT PAROD
Tel. 8086
E-mail / Microsoft Teams : sirinact.par@kmutt.ac.th

หรรษภัคสรณ์ เติมสายทอง (พลอย)

หรรษภัคสรณ์ เติมสายทอง (พลอย)

HAATSAPHAKSORN  TERMSAITHONG
Tel: 8086
E-mail / Microsoft Teams: haatsaphaksorn.ter@kmutt.ac.th

เลขานุการและธุรการ / Secretarial and Administrative

ณัฐณิชา สุระเวช (แอล)

ณัฐณิชา สุระเวช (แอล)

NUTNICHA SURAWET
Tel. 8071
E-mail / Microsoft Teams : nutnicha.sura@kmutt.ac.th

โชติกา บุญวัฒน์ (จิ๋ม)

โชติกา บุญวัฒน์ (จิ๋ม)

CHOTIKA BOONWAT
Tel. 8071
E-mail / Microsoft Teams : showtika.boo@kmutt.ac.th