ติดต่อ

บุคลากร

รัตน์สตา ดำรงจริยาสีห์

รัตน์สตา ดำรงจริยาสีห์

รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
โทร. 8076 | อีเมล์ rathsta.dam@kmutt.ac.th

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

รัตน์สตา ดำรงจริยาสีห์

รัตน์สตา ดำรงจริยาสีห์

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล
โทร. 8076 | อีเมล์ rathsta.dam@kmutt.ac.th

จินตภัทร์ น้อยแสง

จินตภัทร์ น้อยแสง

โทร. 8076 | อีเมล์ jintaphat.noi@kmutt.ac.th

อร่าม ใจกล้า

อร่าม ใจกล้า

โทร. 8075 | อีเมล์ aram.jai@kmutt.ac.th

กมลทิพย์ ฮุ้นสกุล

กมลทิพย์ ฮุ้นสกุล

โทร. 8075 | อีเมล์ kamolthip.hoo@kmutt.ac.th

พัชรี ศรีโชติ

พัชรี ศรีโชติ

โทร. 8075 | อีเมล์ patcharee.sri@kmutt.ac.th

 ฐิติพร อัจฉริยกาญจน์

ฐิติพร อัจฉริยกาญจน์

โทร. 8085 | อีเมล์ thitiporn.atc@kmutt.ac.th

หรรษภัคสรณ์ เติมสายทอง

หรรษภัคสรณ์ เติมสายทอง

โทร. 8085 | อีเมล์ haatsaphaksorn.ter@kmutt.ac.th

พัชรพร ฉ่ำมาก

พัชรพร ฉ่ำมาก

โทร. 8070 | อีเมล์ patcharaporn.cham@kmutt.ac.th

ธัญชนก  คามีศักดิ์

ธัญชนก คามีศักดิ์

โทร. 8074 | อีเมล์ tunchanok.kam@kmutt.ac.th

ประภัสสรา  ทองผาสุข

ประภัสสรา ทองผาสุข

โทร. 8070 | อีเมล์ prapassara.tho@kmutt.ac.th

กลุ่มงานกลยุทธ์และสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล

สุกานดา บุณยาทร

สุกานดา บุณยาทร

รก. หัวหน้ากลุ่มงานกลยุทธ์และสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
โทร. 8086 | อีเมล์ sukanda.boo@kmutt.ac.th

กันย์ลภัส ปรกแก้ว

กันย์ลภัส ปรกแก้ว

โทร. 8084 | อีเมล์ kanlapat.pra@kmutt.ac.th

ทินมณี  พิมพ์ศรี

ทินมณี พิมพ์ศรี

โทร. 8086 | อีเมล์ thinmanee.pim@kmutt.ac.th

สุพา เติมชัยเจริญศักดิ์

สุพา เติมชัยเจริญศักดิ์

โทร. 8084 | อีเมล์ supa.ter@kmutt.ac.th

กลุ่มงานบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์

สุชาดา ศาสตรานุรักษ์กุล

สุชาดา ศาสตรานุรักษ์กุล

รก. หัวหน้ากลุ่มงานบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
โทร. 8083 | อีเมล์ suchada.sat@kmutt.ac.th

ฐิติพร แซ่เล็ก

ฐิติพร แซ่เล็ก

โทร. 8083 | อีเมล์ thitiporn.sae@kmutt.ac.th

อารยา สิมสีนวล

อารยา สิมสีนวล

โทร. 8081 | อีเมล์ araya.sim@kmutt.ac.th

ธรัญญา แสงศิริพันธ์

ธรัญญา แสงศิริพันธ์

โทร. 8081 | อีเมล์ taranya.san@kmutt.ac.th

ธมลวรรณ  สร้อยนาค

ธมลวรรณ สร้อยนาค

โทร. 8079 | อีเมล์ thamonwan.soi@kmutt.ac.th

นวลศรี  สระแก้ว

นวลศรี สระแก้ว

โทร. 8308 | อีเมล์ nuansri.sra@kmutt.ac.th

นที  แล่นวารี

นที แล่นวารี

โทร. 8308 | อีเมล์ natee.lae@kmutt.ac.th

จันทร  ลีรัตนกิจพิบูลย์

จันทร ลีรัตนกิจพิบูลย์

โทร. 8308 | อีเมล์ chantorn.lee@kmutt.ac.th

สุภาพร คล้ายอินทร์

สุภาพร คล้ายอินทร์

โทร. 8308 | อีเมล์ supaporn.kla@kmutt.ac.th

ทนงศักดิ์ นาดี

ทนงศักดิ์ นาดี

โทร. 8096,8086 | อีเมล์ thanongsak.nad@kmutt.ac.th

หน่วยงานเลขานุการและธุรการ

ภีรดา ศุภนาม

ภีรดา ศุภนาม

โทร. 8072 | อีเมล์ peerada.sup@kmutt.ac.th

โชติกา  บุญวัฒน์

โชติกา บุญวัฒน์

โทร. 8082 | อีเมล์ showtika.boo@kmutt.ac.th