ติดต่อ

สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล / Human Resource Management Office

รัตน์สตา ดำรงจริยาสีห์ (เปิ้ล)

รัตน์สตา ดำรงจริยาสีห์ (เปิ้ล)

RATHSTA  DAMRONGCHALIYASEE
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
Director of Human Resource Management Office
Tel. 8070
E-mail / Microsoft Teams : rathsta.dam@kmutt.ac.th

Human Resources Business Partner (HRBP)

กัลญรักษณ์ กิจวิริยภากรณ์ (บิว)

กัลญรักษณ์ กิจวิริยภากรณ์ (บิว)

KANYARAK KITWIRIYAPAKORN
Tel: 8073
E-mail / Microsoft Teams: kanyarak.kit@kmutt.ac.th


หน่วยงานที่รับผิดชอบ
♦ สำนักงานอธิการบดี
- สำนักงานมหาวิทยาลัยสัมพันธ์
- กลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด
♦ สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม
♦ สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

กันย์ลภัส ปรกแก้ว (กุล)

กันย์ลภัส ปรกแก้ว (กุล)

KANLAPAT POKKAEW
Tel. 8073
E-mail / Microsoft Teams : kanlapat.pra@kmutt.ac.th


หน่วยงานที่รับผิดชอบ
♦ สำนักงานอธิการบดี
- ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
- สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ มจธ. บางขุนเทียน
- สำนักงานอำนวยการ
- สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร
♦ สำนักคอมพิวเตอร์
♦ สำนักบริหารอาคารและสถานที่
♦ สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
♦ สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

จินตภัทร์ น้อยแสง (บุ้ง)

จินตภัทร์ น้อยแสง (บุ้ง)

JINTAPHAT NOISAENG
Tel: 8074
E-mail / Microsoft Teams: jintaphat.noi@kmutt.ac.th


หน่วยงานที่รับผิดชอบ
♦ สำนักงานอธิการบดี ♦ หน่วยงานกลาง
- กลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัย  ♦ หน่วยงานในกำกับ
- สำนักงานประกันคุณภาพ  ♦ คณะวิศวกรรมศาสตร์
- ศูนย์นวัตกรรมนโยบาย  - ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
- สำนักงานนิติการ  - ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
- สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล  - ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
- สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล - ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร
♦ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ   - ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ
♦ โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย 

ชนิกานต์ ขำเจิม (มะปราง)

ชนิกานต์ ขำเจิม (มะปราง)

CHANIKAN KHAMJERM
Tel.8074
E-mail / Microsoft Teams : chanikan.kham@kmutt.ac.th

พัชรี ศรีโชติ (แอน)

พัชรี ศรีโชติ (แอน)

PATCHAREE SRICHOT
Tel: 8075
E-mail / Microsoft Teams: patcharee.sri@kmutt.ac.thอร่าม ธรรมวงศา

อร่าม ธรรมวงศา

ARAM  THAMWONGSA
Tel.8075
E-mail / Microsoft Teams : aram.jai@kmutt.ac.thณัฐวุฒิ เวชประเสริฐ (ปอนด์)

ณัฐวุฒิ เวชประเสริฐ (ปอนด์)

NATTHAWUT WEITPRASERT
Tel: 8076
E-mail / Microsoft Teams: natthawut.weit@kmutt.ac.thกมลทิพย์ ฮุ้นสกุล (กัน)

กมลทิพย์ ฮุ้นสกุล (กัน)

KAMOLTHIP HOONSAKUL
Tel: 8076
E-mail / Microsoft Teams: kamolthip.hoo@kmutt.ac.th


การจ้างงานลูกจ้าง พนักงานแบบไม่ประจำ หน่วยงานในกำกับ

จินตภัทร์ น้อยแสง (บุ้ง)

จินตภัทร์ น้อยแสง (บุ้ง)

JINTAPHAT NOISAENG
Tel: 8074
E-mail / Microsoft Teams: jintaphat.noi@kmutt.ac.th

กัลญรักษณ์ กิจวิริยภากรณ์ (บิว)

กัลญรักษณ์ กิจวิริยภากรณ์ (บิว)

KANYARAK KITWIRIYAPAKORN
Tel: 8073
E-mail / Microsoft Teams: kanyarak.kit@kmutt.ac.th

สรรหาและคัดเลือกพนักงาน

ฐิติพร อัจฉริยกาญจน์ (ปุ้ย)

ฐิติพร อัจฉริยกาญจน์ (ปุ้ย)

THITIPORN ATCHARIYAKARN
Tel: 8081
E-mail / Microsoft Teams: thitiporn.atc@kmutt.ac.th

ประภัสสรา ทองผาสุข

ประภัสสรา ทองผาสุข

PRAPASSARA  THONGPHASOOK
Tel: 8081
E-mail / Microsoft Teams: prapassara.tho@kmutt.ac.th

ขัตติยา สาลีผล (แบม)

ขัตติยา สาลีผล (แบม)

KHATTIYA SALEEPHON
Tel: 8082
E-mail / Microsoft Teams: khattiya.sale@kmutt.ac.th

พรจิรา ศรไชย (นัท)

พรจิรา ศรไชย (นัท)

PORNJIRA  SORNCHAI
Tel: 8082
E-mail / Microsoft Teams: pornjira.sorn@kmutt.ac.th

ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ และระบบข้อมูลทรัพยากรบุคคล / Compensation, Benefit and Human Resources Information System

สุชาดา ศาสตรานุรักษ์กุล (หนิง)

สุชาดา ศาสตรานุรักษ์กุล (หนิง)

SUCHADA SATTRANURAKKUL
หัวหน้ากลุ่มงานค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์และระบบข้อมูลทรัพยากรบุคคล
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล
Acting Unit Head for Compensation, Benefit and Human Resources Information System Unit
Acting Unit Head for Human Resources Strategy Unit
Tel. 8083
E-mail / Microsoft Teams : suchada.sat@kmutt.ac.th

ค่าตอบแทน / Compensation

อารยา สิมสีนวล (แหม่ม)

อารยา สิมสีนวล (แหม่ม)

ARAYA SIMSRINUAN
Tel. 8084 
E-mail / Microsoft Teams : araya.sim@kmutt.ac.th

อริสา ชมภูเพชร (เบลล่า)

อริสา ชมภูเพชร (เบลล่า)

ARISA  CHOMPHUPHET
Tel: 8084
E-mail /Microsoft Teams: arisa.chom@kmutt.ac.th

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ Welfare and benefits

นริศรา ทรัพย์ศรี (เบลล์)

นริศรา ทรัพย์ศรี (เบลล์)

NARISARA SABSRI
Tel. 8085
E-mail / Microsoft Teams : narisara.sab@kmutt.ac.th

วงศิยา เลิศไตรรักษ์ (ลูกเกด)

วงศิยา เลิศไตรรักษ์ (ลูกเกด)

WONGSIYA LERTTRILUCK
Tel. 8085
E-mail / Microsoft Teams : wongsiya.ler@kmutt.ac.th

อธิวัชร์ วรพงศธร (ไปร์ท)

อธิวัชร์ วรพงศธร (ไปร์ท)

Athiwat  Voraphongsthorn
Tel. 8086
E-mail / Microsoft Teams : athiwat.vora@kmutt.ac.th

นวลศรี สระแก้ว

นวลศรี สระแก้ว

NUANSRI SRAKAEW
Tel. 8308
E-mail / Microsoft Teams : nuansri.sra@kmutt.ac.th

สุภาพร คล้ายอินทร์

สุภาพร คล้ายอินทร์

SUPAPORN KLAYIN
Tel. 8308 
E-mail / Microsoft Teams : supaporn.kla@kmutt.ac.th

นที แล่นวารี

นที แล่นวารี

NATEE LANWAREE
Tel. 8308
E-mail / Microsoft Teams : natee.lae@kmutt.ac.th

ระบบข้อมูลทรัพยากรบุคคล / Information System

ศิรินาฏ พารอด (อีฟ)

ศิรินาฏ พารอด (อีฟ)

SIRINACT PAROD
Tel. 8086
E-mail / Microsoft Teams : sirinact.par@kmutt.ac.th

หรรษภัคสรณ์ เติมสายทอง (พลอย)

หรรษภัคสรณ์ เติมสายทอง (พลอย)

HAATSAPHAKSORN  TERMSAITHONG
Tel: 8086
E-mail / Microsoft Teams: haatsaphaksorn.ter@kmutt.ac.th

เลขานุการและธุรการ / Secretarial and Administrative

ณัฐณิชา สุระเวช (แอล)

ณัฐณิชา สุระเวช (แอล)

NUTNICHA SURAWET
Tel. 8071
E-mail / Microsoft Teams : nutnicha.sura@kmutt.ac.th

โชติกา บุญวัฒน์ (จิ๋ม)

โชติกา บุญวัฒน์ (จิ๋ม)

CHOTIKA BOONWAT
Tel. 8071
E-mail / Microsoft Teams : showtika.boo@kmutt.ac.th