การกำหนดตำแหน่งวิชาการและเลื่อนระดับ

เลื่อนระดับ

กำหนดตำแหน่งวิชาการ

การประเมินผลการสอน/การทำวิจัย

ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์มที่ใช้_ตามเกณฑ์ข้อบังคับปี พ.ศ. 2561

แบบฟอร์มที่ใช้_ตามประกาศ ก.พ.อ. ปี พ.ศ.2564