การกำหนดตำแหน่งวิชาการและเลื่อนระดับ

เลื่อนระดับ

กำหนดตำแหน่งวิชาการ

ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง

หลักเกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561

หลักเกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2563

การประเมินผลการสอน/การทำวิจัย