การตัดโอนตำแหน่ง/อัตราเงินเดือน/ย้ายพนักงาน

การตัดโอนตำแหน่ง/อัตราเงินเดือน/ย้ายพนักงาน

คำตอบ:

ในกรณีการตัดโอนตำแหน่งและย้ายพนักงาน นั้น ต้องมีบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้บริหารของทั้ง 2 หน่วยงาน แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ

  1. กรณีการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน กล่าวคือ ในหน่วยงานที่ประสงค์จะให้และรับ ตัดโอนพนักงานต้องมีบันทึกข้อตกลงในการรับเป็นลายลักษณ์อักษร (ระบุวัน/เดือน/ปี ที่มีผลให้ชัดเจน)
  2. กรณีการย้ายพนักงานไปสังกัดหน่วยงานนั้นๆ ในหน่วยงานที่รับย้ายต้องมีกรอบอัตราว่างที่ จะใช้รองรับ (ระบุวัน/เดือน/ปี ที่มีผลให้ชัดเจน)

*ทั้ง 2 กรณีนี้ เมื่อหน่วยงานทำความตกลงยินยอมร่วมกันแล้ว ให้จัดส่งบันทึกที่หน่วยงานได้ตกลงยินยอมการตัดโอนตำแหน่งและย้ายพนักงานของทั้งสองหน่วยงาน และส่งไปยัง สทบ. เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป