การเปลี่ยนสภาพข้าราชการเป็นพนักงานและการต่อเวลาราชการของข้าราชการ

การเปลี่ยนสภาพข้าราชการเป็นพนักงาน

การต่อเวลาราชการของข้าราชการ