การกำหนด/เปลี่ยนตำแหน่งและเลื่อนระดับ

การเลื่อนระดับพนักงานกลุ่มวิชาการ

คำตอบ:
 1. อายุการปฏิบัติงานในระดับเดิม
 2. คะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 3 ครั้ง
 3. ระดับผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 3 ครั้งติดต่อกัน (กรณีเลื่อนระดับแบบเร็ว)
คำตอบ:
 1. แบบฟอร์มเพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนระดับตำแหน่งพนักงานกลุ่มวิชาการเพื่อเข้าสู่ระดับ ว2-ว6
 2. แบบสรุปภาระงานย้อนหลัง 2 ปี
 3. แบบสรุปผลงานตามหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาผลงานพนักงานกลุ่มวิชาการที่ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ
 4. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานด้านวิชาการย้อนหลังจำนวน 4 ภาคการศึกษา
 5. เอกสารที่แสดงถึงการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ตามแบบประเมินในข้อ 4
คำตอบ:

การกรอกข้อมูลในเอกสารต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล และขอให้ระบุข้อมูลให้ชัดเจนเกี่ยวกับ

 1. วิธีการเลื่อนระดับ
 2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติที่ผ่านมา
คำตอบ:
 1. Intranet > ระบบ MyEvaluation > เลือกภาค/ปีการศึกษาที่ต้องการทำงาน > Academic Work (ซึ่งพนักงานกลุ่มวิชาการ นำข้อมูลคะแนนที่ใช้สำหรับนำไปกรอกในแบบฟอร์มเลื่อนระดับ หัวข้อ คะแนนประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ด้านวิชาการตามภาคการศึกษา และคะแนนเฉลี่ยรวมคะแนนที่นำไปใช้สำหรับกรอกในแบบฟอร์มเลื่อนระดับ หัวข้อ สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นเงินเดือนย้อนหลัง 5 ปี)
คำตอบ:
 1. หัวข้อ “สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นเงินเดือนย้อนหลัง 5 ปี” เป็นข้อมูลคะแนนคะแนนเฉลี่ยที่ใช้ในตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานทุก 6 เดือน ซึ่งการกรอกคะแนนขอให้ใช้ทศนิยมเพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น
 2. หัวข้อ “คะแนนประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ด้านวิชาการตามภาคการศึกษา” เป็นข้อมูลคะแนนผลการปฏิบัติงานตามภาคการศึกษา (คะแนนผลการปฏิบัติงานตามภาคการศึกษาที่นำมาจากระบบ MyEvaluation ซึ่งการกรอกคะแนนขอให้ใช้ทศนิยมเพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น
คำตอบ:
 1. นำข้อมูลจากแบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ด้านวิชาการในระบบ My Evaluation มากรอกในแบบสรุปภาระงานย้อนหลังให้ครบถ้วน และต้องระบุข้อมูลของผลการปฏิบัติงานให้มีความครบถ้วน สามารถแสดงให้ผู้ประเมินเห็นภาระงานได้อย่างชัดเจน
 2. การกรอกข้อมูลเป็นการกรอกข้อมูลภาระงานย้อนหลัง 2 ปี (4 ภาคการศึกษา)
คำตอบ:

การจัดทำแบบสรุปผลงานตามหลักเกณฑ์และแนวทางการเลื่อนระดับพนักงานกลุ่มวิชาการ ขอให้ระบุผลการปฏิบัติงานให้ครบถ้วน รวมถึงต้องอธิบายรายละเอียดที่แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงาน หรือผลกระทบที่แสดงให้เห็นในมิติต่าง ๆ เช่น ดำเนินการจัดโครงการเผยแพร่ความรู้ให้ชุมชน เรื่อง การซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า ผู้ขอรับการประเมินปฏิบัติงานในฐานะเป็นวิทยากรผู้ดำเนินการอบรมให้กับชุมชน การดำเนินการนี้ผลที่คาดว่าจะได้รับคือคนในชุมชนสามารถสมมุติฐานเบื้องต้นได้ว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าอาจเกิดเหตุเสียหายมาจากอะไร และสามารถซ่อมแซมได้เบื้องต้น เช่น การซ่อมแซมปลั๊กไฟพัดลมที่มีรอยรั่ว เป็นต้น

คำตอบ:

กรณีที่ผู้ขอรับการประเมินมิได้ใส่ผลการปฏิบัติงานไว้ในระบบ My Evaluation และหากต้องการนำผลการปฏิบัติงานนั้นมาใช้สำหรับประกอบการพิจารณาการเลื่อนระดับ ผู้ขอรับการประเมินสามารถกระทำได้ โดยจัดทำเป็นบันทึกข้อความผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นและแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้สำหรับประกอบการพิจารณาการเลื่อนระดับ ทั้งนี้ ขอให้คำนึงระยะเวลาการปฏิบัติงานต้องเป็นในช่วงที่ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ

คำตอบ:

พนักงานต้องคำนึงและให้ความสำคัญกับข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ และการเสนอผลงานเพื่อขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับต้องแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการแสดงออกถึงความใส่ใจของผู้ขอรับการประเมิน คณะกรรมการฯ ต้องนำผลการพิจารณา รวมถึงข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตในครั้งก่อนมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย เพื่อเป็นการพิจารณาถึงศักยภาพในการพัฒนาที่เพิ่มมากขึ้นจากเดิม

คำตอบ:
 1. แบบฟอร์มเพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนระดับตำแหน่งพนักงานกลุ่มวิชาการเพื่อเข้าสู่ระดับ ว2-ว5
 2. แบบสรุปภาระงานย้อนหลัง 2 ปี
 3. แบบสรุปผลงานตามหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาผลงานพนักงานกลุ่มวิชาการที่ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ
 4. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานด้านวิชาการย้อนหลังจำนวน 4 ภาคการศึกษา
คำตอบ:
 1. การพิจารณาคุณสมบัติด้านความเหมาะสมของผู้ขอเลื่อนระดับของระดับเดิมและระดับที่ขอเลื่อน เป็นการให้ความเห็นในด้านคุณลักษณะและคุณสมบัติเฉพาะตัว
 2. การพิจารณาให้ความเห็นสรุปความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะขอเลื่อนใหม่ เป็นการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้ขอรับการประเมินในระดับที่ขอเลื่อน ซึ่งเป็นการพิจารณาความเหมาะสมของตำแหน่งจากมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 3. การพิจารณาผลงานในเชิงปริมาณ (พิจารณาจากคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงาน) และผลงานผลงานในเชิงคุณภาพ เป็นการให้ความเห็นภาพรวมของผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของผู้ขอรับการประเมินว่ามีความเหมาะสมในระดับตำแหน่งที่ขอเลื่อน
 4. การพิจารณาให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่พบว่าเป็นข้อสังเกตที่ต้องปรับปรุง หรือส่งเสริม/สนับสนุนให้ปฏิบัติ รวมถึงต้องให้คำแนะนำสำหรับการปฏิบัติงานในระดับที่สูงยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความสามารถให้ปฏิบัติงานได้เหมาะสมกับตำแหน่งที่สูงขึ้น
คำตอบ:

คู่มือการเลื่อนระดับพนักงานกลุ่มวิชาการ โดยค้นหาข้อมูลได้ที่ Intranet>เอกสาร>การเลื่อนระดับพนักงานมหาวิทยาลัย>การเลื่อนระดับพนักงานกลุ่มวิชาการ

คำตอบ:

นางสาวอร่าม ใจกล้า โทร.0-2470-8075 หรือส่งข้อสงสัยสอบถามได้ที่ aram.jai@mail.kmutt.ac.th

การเลื่อนระดับพนักงานสายวิชาชีพอื่น

คำตอบ:

พนักงานต้องนำส่งเอกสารการเลื่อนระดับพร้อมบันทึกข้อความเพื่อขอพิจารณาเลื่อนระดับตำแหน่งจากหน่วยงาน ส่งมายังสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ตามกำหนด ดังนี้

 1. พนักงานที่มีคุณสมบัติครบและประสงค์จะขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ ณ 2 เม.ย. ให้ยื่นเอกสารขอเลื่อนระดับ ภายในวันที่ 1-15 เม.ย. ตามรอบการเลื่อนระดับในแต่ละปี
 2. พนักงานที่มีคุณสมบัติครบและประสงค์จะขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ ณ 2 ต.ค. ให้ยื่นเอกสารขอเลื่อนระดับ ภายในวันที่ 1-15 ต.ค. ตามรอบการเลื่อนระดับในแต่ละปี
คำตอบ:

หากเอกสารมีการแก้ไขจะต้องอยู่ในวันที่กำหนดรับเอกสารนั้น หากเกินกำหนดวันดังกล่าว จะนำเรื่องเสนอในการพิจารณาเลื่อนระดับครั้งต่อไป โดยพนักงานจะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนระดับของมหาวิทยาลัยครบถ้วนสมบูรณ์ ก่อนวันที่มีผลเลื่อนระดับในรอบนั้น ๆ

คำตอบ:

การคิดคะแนนผลการปฏิบัติงาน 1 ครั้ง คือ ผลการปฏิบัติงาน 1 ปี (เม.ย. และ ต.ค) ทั้งนี้ การนำเสนอผลการปฏิบัติงานให้พิจารณาการคิดคะแนนผลการปฏิบัติ 3 ปีย้อนหลังติดต่อกัน

คำตอบ:

พนักงานสามารถใช้ผลภาษาอังกฤษเพื่อประกอบในการเลื่อนระดับได้ จนถึงวันวันที่ยื่นเอกสารเพื่อขอเลื่อนระดับพนักงานมหาวิทยาลัย

คำตอบ:

เนื่องจากคณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่อนระดับตรวจสอบพบว่าพนักงานผู้เสนอขอเลื่อนระดับส่วนใหญ่ นำเสนอผลงานที่ขอเลื่อนระดับด้วยการรวบรวมเอกสารเป็นเล่ม ประกอบด้วย แบบฟอร์มเอกสารหรือบันทึก ข้อความ รูปภาพกิจกรรมในการทำงาน คำสั่งในงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เป็นต้น โดยขาดการจัดลำดับ ความสำคัญในงานที่ต้องการนำเสนอเป็นผลงานในการเลื่อนระดับที่มีการวิเคราะห์ให้เห็นถึงคุณค่าของงาน ตนเองปฏิบัติและมิได้มีการวิเคราะห์ผลกระทบของงานที่ส่งผลดีต่อหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย รวมทั้งไม่ ชัดเจนในทิศทางการพัฒนาและการเติบโตของตนเองในอนาคตอย่างชัดเจน

คำตอบ:
 1. สำหรับพนักงานเกณฑ์การจ่ายเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการเป็นไปตาม ประกาศ มจธ. ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2550 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
 2. สำหรับข้าราชการเกณฑ์การจ่ายเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (อ้างอิงหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(2)/ว 1435 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2553)
คำตอบ:

มหาวิทยาลัยจะเบิกจ่ายเงินประจำแหน่งทางวิชาการสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่ระดับ ว 2-ว6 ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ตั้งแต่ระดับ ว 3-ว6 และศาสตราจารย์ ตั้งแต่ระดับ ว4-ว6 ซึ่งอัตราการจ่ายเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการสำหรับพนักงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

คำตอบ:

ให้เสนอเอกสารเช่นเดียวกับการเสนอขอเลื่อนระดับกลุ่มวิชาการ (ว) และพนักงานจะได้รับเงินตามอัตราที่ระบุเมื่อมีข้อตกลงเรื่องผลงานเพิ่มกับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ที่สภาวิชาการเป็นผู้กำหนด กรณีศาสตราจารย์จะต้องได้รับแต่งตั้งและดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในระดับ ว6 มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

การเปลี่ยนตำแหน่งพนักงาน

คำตอบ: หน่วยงานต้นสังกัดทำเรื่องส่งมายังสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อทำการวิเคราะห์ภาระงาน และ สทบ. เสนอต่อคณะทำงานพิจารณากรอบอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาชีพอื่น ในการพิจารณากรอบอัตราเปลี่ยนตำแหน่ง และ คณะทำงานพิจารณากรอบอัตราฯ เสนอเรื่องต่อ ก.บ.ค. หากได้รับการอนุมัติกรอบตำแหน่ง สทบ. จะดำเนินการในขั้นตอนต่อไปตามลำดับ
คำตอบ: หน่วยงานต้นสังกัดทำเรื่องส่งมายังสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อทำการวิเคราะห์ภาระงาน และ สทบ. เสนอต่อคณะทำงานพิจารณากรอบอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาชีพอื่น ในการพิจารณากรอบอัตราเปลี่ยนตำแหน่ง และ คณะทำงานพิจารณากรอบอัตราฯ เสนอเรื่องต่อ ก.บ.ค. หากได้รับการอนุมัติกรอบตำแหน่ง สทบ. จะดำเนินการในขั้นตอนต่อไปตามลำดับ
คำตอบ:
 1. แบบประเมินสำหรับประกอบการพิจารณาเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งพนักงาน
 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง1 ปี (ประเมินเดือน เม.ย. และ ต.ค.)
 3. ใบแสดงลักษณะงาน (Job Description)
 4. โครงสร้างการบริหารของหน่วยงาน
 5. แบบฟอร์มการกำหนดตัวบ่งชี้ค่างานและทักษะ/ คุณลักษณะที่จำเป็น เพื่อประกอบการขออนุมัติ กรอบอัตราตำแหน่งพนักงานในระดับตำแหน่งที่ครองอยู่ ณ ปัจจุบัน และ ในตำแหน่งที่จะขอ เปลี่ยนตำแหน่ง
 6. แฟ้มผลงาน