การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

คำตอบ: สามารถศึกษาข้อมูลได้ที่ www.kmutt.ac.th ในระบบ intranet ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
  1. - Login เข้าสู่ระบบ intranet
  2. - ไปที่ส่วน “เอกสาร” คลิกที่หัวข้อ 4. การกำหนดตำแหน่ง การเลื่อน ระดับตำแหน่ง หัวข้อ : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ แต่งตั้งและถอดถอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. 2557
  3. ส่วนหลักเกณฑ์ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ - ไปที่ส่วน “เอกสาร” คลิกที่หัวข้อ 4. การกำหนดตำแหน่ง การเลื่อน ระดับตำแหน่ง หัวข้อ : หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์-พนักงานกลุ่มวิชาการและข้าราชการ สาย ก. พ.ศ. 2550
คำตอบ: เอกสารประกอบการสอน / เอกสารคำสอน ที่ผลิตขึ้นไม่น้อยกว่า 1 รายวิชา (เทียบได้ไม่ต่ำกว่า 3 หน่วยกิต) และได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา เอกสารประกอบการสอน / เอกสารคำสอน ใช้ประกอบการประเมินผลการสอนไม่มีการกำหนดคะแนนให้
คำตอบ: ถ้ามีจดหมายจากบรรณาธิการอย่างชัดเจนว่าจะตีพิมพ์ผลงานของท่านในวารสารฉบับใด ปีใดก็นำมายืนขอได้เลย ซึ่งเมื่อผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาแล้วหากคุณภาพและปริมาณงานเป็นไปตามเกณฑ์ก็ถือว่าผ่านการประเมินตั้งแต่วันที่ผลงานตีพิมพ์
คำตอบ: มหาวิทยาลัยมิได้กำหนดปริมาณในการยื่นผลงานทางวิชาการ แต่ควรจะมีปริมาณเพียงพอที่แสดงว่าท่านเป็นผู้มีความชำนาญ หรือเชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ ทั้งนี้คุณภาพของงานสำคัญกว่าปริมาณ
คำตอบ: มหาวิทยาลัยไม่ได้กำหนดระยะเวลาว่าเว้นระยะเวลาเท่าใด เมื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการแล้วไม่ผ่านตามเกณฑ์ก็อาจเสนอขอใหม่ได้ทันทีหากมีผลงานทางวิชาการเพิ่มขึ้น
คำตอบ: หากตรวจพบว่าผู้เสนอขออ้างสัดส่วนผลงานทางวิชาการไม่ตรงกับความจริงหรือลอกเลียนผลงานผู้อื่น โดยอ้างว่าเป็นผลงานของตนเอง จะถือว่าเป็นผู้มีความประพฤติไม่เหมาะสมด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพและหลักปฏิบัติด้านจรรยาบรรณองค์กร มหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการสั่งงดการพิจารณาการขอตำแหน่งทางวิชาการในครั้งนั้นและดำเนินการทางวินัยตามข้อเท็จจริงและความร้ายแรงแห่งการกระทำผิดเป็นกรณีๆ ไป และห้ามผู้กระทำผิดนั้นเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการมีกำหนดเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยหรือสภาวิชาการมีมติ
คำตอบ: ไม่ได้ หากประสงค์เสนอ ให้เสนอก่อนวันที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา – อมรม และการขอให้ขอเฉพาะกรณีปกติ
คำตอบ: ไม่ได้ เว้นแต่กรณีการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ และการไปปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ (ก.ข.ต.) เท่านั้น
คำตอบ: ให้ระบุจำนวนผู้ร่วมงานทุกคน และจะถือว่าผู้ร่วมงานทุกคนมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการเท่าเทียมกัน หรือถ้าผู้ร่วมงานบางคนไม่ได้ลงนามรับรองการมีส่วนร่วม ก็ขอให้ชี้แจงเหตุผลที่ไม่สามารถระบุการมีส่วนร่วมของผู้นั้นให้ชัดเจนเพื่อประกอบการพิจารณา
คำตอบ: ได้ ในกรณีที่มหาวิทยาลัยได้รับเรื่องไว้พิจารณาแล้วก่อนวันที่ผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการเกษียณอายุราชการ ลาออกไป หรือถึงแก่กรรม มหาวิทยาลัยจะดำเนินการพิจารณาต่อไปจนเสร็จสิ้น โดยไม่มีการแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมผลงานทางวิชาการอีก