การลา

การขออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศ

คำตอบ: กรณีเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่ใช้วันลา ต้องเขียนแบบฟอร์มขออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศ เพื่อแจ้งอธิการบดีรับทราบ การขออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศ ต้องยื่นหนังสือขออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ

การลาพักผ่อนของลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

คำตอบ: ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานจนถึงวันลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ลาพักผ่อนประจำปีในปีหนึ่งได้ไม่เกิน 10 วันทำการ
คำตอบ: ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยไม่สามารถสะสมวันลาพักผ่อนได้
คำตอบ: ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานจนถึงวันลาไม่ครบ 1 ปี ไม่สามารถลาพักผ่อนได้

การลาพักผ่อนของพนักงานสายวิชาการ

การลาคลอดบุตร

คำตอบ: ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยสามารถลาคลอดบุตรได้ไม่เกินครรภ์ละ 90 วัน โดยได้รับค่าจ้างเต็มเป็นเวลาไม่เกิน 45 วัน หลังจาก 45 วันแรกแล้วให้ได้รับค่าจ้างเต็มแต่ไม่เกินเดือนละ 15,000 บาท เป็นเวลาไม่เกิน 45 วัน
คำตอบ: ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยไม่ได้รับสิทธิการลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร
คำตอบ: สามารถลาได้ แต่เมื่อการลาคลอดบุตรคาบเกี่ยวกับการลาประเภทใด ซึ่งยังไม่ครบกำหนดวันลาของการลาประเภทนั้น ให้ถือว่าการลาประเภทนั้นสิ้นสุดลงและให้นับเป็นการลาคลอดบุตรตั้งแต่วันที่เริ่มลาคลอดบุตร
คำตอบ: กรณีลาศึกษาต่อเต็มเวลา ไม่สามารถลาอื่นๆทับซ้อนเวลากันได้
คำตอบ: กรณีลาศึกษาต่อเต็มเวลา ไม่สามารถลาอื่นๆทับซ้อนเวลากันได้ แต่หากเดินทางออกนอกประเทศต้องแจ้งอธิการบดีรับทราบ

การลาป่วย

คำตอบ: การลาป่วยติดต่อกัน 3 วันทำการขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์ปริญญา หรือแพทย์ผู้มีอำนาจเห็นชอบประกอบด้วย

การลาอื่นๆ

คำตอบ: หากส่งใบลาผ่านระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการบริหาร (GEMS) สามารถยกเลิกได้ ดังนี้
  1. หากการลาได้รับอนุมัติแล้ว สามารถยกเลิกใบลานั้นๆได้ โดยการสร้างงานบริการ ขอยกเลิกงานบริการที่ได้รับอนุมัติแล้ว และอ้างอิงใบลาที่ต้องการยกเลิก
  2. หากการลายังไม่ได้รับการอนุมัติ ให้ตรวจสอบว่างานบริการลาอยู่ที่ใคร และให้เค้ากดยกเลิกหรือตีงานกลับมา
คำตอบ: การลาตามระเบียบ มจธ. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการของพนักงาน พ.ศ.2555 และระเบียบ มจธ. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการของลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 นั้น ต้องใช้ใบลาตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด ตามประกาศ มจธ. เรื่อง ใบลา พ.ศ. 2557
คำตอบ: ลูกจ้างที่มีสัญญาจ้างไม่ครบหนึ่งปีงบประมาณสามารถใช้สิทธิการลาตามระเบียบ มจธ. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการลาของลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 โดยใช้สิทธิการลาตามสัดส่วนของสัญญาจ้าง ยกเว้นการลาคลอดบุตร