การต่อเวลาราชการของข้าราชการ/การเปลี่ยนสภาพข้าราชการเป็นพนักงาน

การต่อเวลาราชการของข้าราชการ

คำตอบ:

หน่วยงานต้องวางแผนอัตรากำลังก่อนปีที่ข้าราชการเกษียณอายุเป็นระยะเวลา 4 ปี

การเปลี่ยนสภาพข้าราชการเป็นพนักงาน

คำตอบ:
  1. แบบฟอร์มแสดงความจำนงขอเปลี่ยนสภาพ
  2. แบบสรุปการประเมินข้าราชการเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยสายวิชาชีพอื่น ระดับปฏิบัติการ
  3. ใบแสดงลักษณะงาน (Job Description)
  4. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง1 ปี
  5. แบบฟอร์มการกำหนดตัวบ่งชี้ค่างานและทักษะ/ คุณลักษณะที่จำเป็น เพื่อประกอบการขออนุมัติเปลี่ยนสภาพเป็นพนักงาน
  6. แฟ้มผลงาน
  7. เอกสารทั้งหมดเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ และส่งเอกสารมายังสำนักงานบริหารทรัพยากร บุคคลเพื่อดำเนินการต่อไป ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://intra.kmutt.ac.th/Portal/evl-main.asp
คำตอบ: กรอกรายเอียด โดยเปรียบเทียบระหว่างตำแหน่ง ณ ปัจจุบัน กับ ตำแหน่งและระดับของตำแหน่ง ที่มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนสภาพข้าราชการเป็นพนักงานตามตัวบ่งชี้ค่างานในแต่ละหัวข้อ