เพิ่มเติม

เปิดรับสมัครบุคลากร ตำแหน่ง Workforce Development Officer จำนวน 2 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ - สำรวจ ศึกษา และจัดทำรายงานแนวโน้มความต้องการ (demand trends) พัฒนากำลังคนวัยทำงานของตลาดแรงงานในประเทศและภูมิภาคใกล้เคียง - สำรวจ ศึกษา ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย และรวบรวมเป็นโปรแกรมเพื่อพัฒนากำลังคนวัยทำงานในกลุ่มทักษะและสาข

10/27/2020

สำนักเคเอกซ์รับสมัครงาน นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ จำนวน 1 ตำแหน่ง และนักบริหารงานทั่วไป 1 ตำแหน่ง

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-470-7998 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2563

10/26/2020

ประกาศรับสมัครลูกจ้างตำแหน่งนักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ(Technology Liaison Officer;LO)

ปฏิบัติงานด้านการวางแผน ผลักดัน และสร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้เกิดความร่วมมือด้านต่างๆอย่างเข้มแข็ง และระยะยาว ระหว่างมหาวิทยาลัย กับภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความร่วมมือด้านการสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีผลกระทบเชิงบวกต่อประเทศ และค

10/26/2020

สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม เปิดรับลูกจ้างมหาวิทยาลัย 3 อัตรา

สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย

10/22/2020


เพิ่มเติม