เกี่ยวกับ

วิสัยทัศน์ คือ “Invisible HRM”

    ความหมาย
    สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลจะเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทเชิงรุกในการสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ด้านกำลังคนของมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามเป้าหมาย สร้างให้การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยมีระบบ และสร้างทักษะทางด้านการบริหารงานบุคคลให้เกิดกับผู้บริหารหน่วยงานในทุกระดับ เพื่อให้สามารถบริหารงานบุคคลได้ด้วยตนเอง เสมือนกับไม่ต้องมีการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

พันธกิจ

  • 1.) สรรหาบุคลากรที่มีความสามารถเข้ามาทำงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย และ
  • 2.) สร้างความผูกพันให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานอันบังเกิดผลที่ดีต่อมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ตลอดช่วงระยะเวลาการจ้างให้ปฏิบัติงานกับมหาวิทยาลัย