กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

คำตอบ: สวัสดิการประเภทหนึ่งที่มหาวิทยาลัยจัดให้กับพนักงานและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย โดยพนักงานและลูกจ้างของมหาวิทยาลัยจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และมหาวิทยาลัย/ หน่วยงานจ่ายเงิน สมทบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดดังนี้
  1. พนักงานแบบประจำ สะสม 4-8 % ของอัตราเงินเดือน มหาวิทยาลัยสมทบ 8% ของ อัตราเงินเดือน
  2. พนักงานแบบไม่ประจำและลูกจ้างมหาวิทยาลัย สะสม 2-3 % ของอัตราเงินเดือน หน่วยงานสมทบตามที่ลูกจ้างสะสม (2-3% ของอัตราเงินเดือน)
คำตอบ:
  1. สนับสนุนให้มีการวางแผนเพื่อการออมระยะยาวอย่างต่อเนื่อง
  2. เป็นหลักประกันให้แก่สมาชิกและครอบครัว เมื่อสมาชิกเกษียณอายุ ออกจากงาน ทุพพลภาพหรือ ถึงแก่กรรม
  3. สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
คำตอบ: ผู้มีสิทธิ์สมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คือพนักงานหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย โดยสมัครเป็นสมาชิกได้นับตั้งแต่วันที่บรรจุเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
คำตอบ:
  1. พนักงานมหาวิทยาลัย สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร แบบ กสช.1/2558 ได้ที่ https://hrm.kmutt.ac.th กรอกใบสมัครและแนบแบบประเมินตนเองเพื่อประกอบการสมัคร และส่งเอกสารมาที่สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
  2. ลูกจ้างมหาวิทยาลัยฯ สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร แบบ กสช.2/2558 ได้ที่ https://hrm.kmutt.ac.th กรอกใบสมัครและแนบแบบประเมินตนเอง ส่งให้หน่วยงานเพื่อทำบันทึกข้อความเพื่อส่งเอกสารมาที่ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล