การตรวจลงตราพำนัก/การขอใบอนุญาตทำงาน

การแจ้งยกเลิกการอนุญาตทำงาน

การตรวจลงตราขอพำนักอยู่ต่อในราชอาณาจักร (ต่อวีซ่าทำงาน)

การขอใบอนุญาตทำงาน

การต่อใบอนุญาตทำงาน