เงินเดือนและค่าตอบแทน

เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย

ระบบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหม่ ปี 2553

อัตราเงินเดือนข้าราชการ

อัตราค่าจ้างลูกจ้าง