เงินเดือนและค่าตอบแทน

อัตราค่าจ้างลูกจ้าง

เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ

อัตราเงินเดือนข้าราชการ

ระบบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหม่ ปี 2553