ประเมินสมรรถนะ (Competency)

การประเมินสมรรถนะหลัก (Core Competency)

คำตอบ:

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ระบบ Intranet>เอกสาร>การประเมินสมรรถนะหลัก (Core Competency) สำหรับหน่วยงานนำร่อง (สำนักงานอธิการบดีและคณะวิศวกรรมศาสตร์) (มกราคม 2559)

คำตอบ:

ในการประเมินรอบดังกล่าวเป็นการประเมินเฉพาะหน่วยงานนำร่อง ผลที่ได้จะนำมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการประเมินสมรรถนะหลักเท่านั้น จะไม่ส่งผลต่อการเลื่อนเงินเดือน