การต่อสัญญาจ้าง

การต่อสัญญาจ้างพนักงาน

คำตอบ:

ขั้นตอนการดำเนินการต่อสัญญาจ้างทำงานมีดังนี้

 1. หน่วยงาน จัดทำแบบประเมินสรุปผลการประเมิน โดยกรอกรายละเอียดข้อมูลเบื้องต้นตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยให้ถูกต้องและครบถ้วน (ตามประเภทของพนักงาน) ในกรณีของคะแนนผลการประเมินที่ใช้ประกอบการพิจารณาการต่อสัญญาจ้าง จำนวนรอบการประเมินขึ้นอยู่กับระยะเวลาการต่อสัญญาจ้างฉบับที่ผ่านมา (ดูจากปีงบประมาณ เช่น รอบ เม.ย. /ต.ค.)
 2. คณะกรรมการผู้ทำหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานประเมินผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งระบุเหตุผลประกอบการพิจารณาในการเสนอต่อสัญญาจ้างของพนักงานนั้นๆ หากพบว่า พนักงานรายใดมีผลการปฏิบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์คะแนนความคาดหวังที่มหาวิทยาลัยกำหนด และ/หรือมีแนวโน้มของผลคะแนนการประเมินลดลง ผู้บังคับบัญชาต้องแจ้งให้พนักงานรับทราบพร้อมจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร/ข้อตกลงที่ชัดเจน เพื่อพัฒนาปรับปรุงผลงานในด้านนั้นๆ
 3. หน่วยงาน จัดทำบันทึกแจ้งความประสงค์และสรุปผลการประเมินฯ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาในการต่อสัญญาจ้างทำงานส่งไปยังสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อดำเนินการต่อไป ( สามารถดาวน์โหลดเอกสารตัวอย่างการกรอกข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://hrm.kmutt.ac.th )
คำตอบ:

 1. บันทึกข้อความเสนอต่อสัญญาจ้างจากหน่วยงาน โดยบอกวัตถุประสงค์ชัดเจน ผ่านความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาชั้นสูงสุดของหน่วยงาน
 2. แบบสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานฯ/ แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน
 3. สำเนาแบบรายงานผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ ในภาคการศึกษาล่าสุดของการประเมิน (สำหรับพนักงานสายวิชาการ)/ สำเนาแบบประเมินที่ใช้เลื่อนเงินเดือนรอบล่าสุดของการประเมินการต่อสัญญาจ้าง (สำหรับพนักงานสายวิชาชีพอื่น)
 4. ใบแสดงลักษณะงาน
 5. บันทึกข้อตกลงการพัฒนา
 6. แผนพัฒนาฯ / ข้อตกลงภาระงาน (ถ้ามี)
 7. ผลงานเด่น (ถ้ามี)
หมายเหตุ :

 1. กรณีที่เป็นพนักงานทดลองปฏิบัติงาน ใช้แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานสายวิชาการ (สำหรับพนักงานสายวิชาการ)/ แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานสายวิชาชีพอื่น ระดับปฏิบัติการ (สำหรับพนักงานสายวิชาชีพอื่น)
 2. กรณีที่เป็นพนักงานที่ประจำตามสัญญาจ้าง ใช้แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อต่อสัญญาจ้างสายวิชาการ (สำหรับพนักงานสายวิชาการ)/ แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อต่อสัญญาจ้างสายวิชาชีพอื่นระดับปฏิบัติการ (สำหรับพนักงานสายวิชาชีพอื่น)
 3. แบบประเมินเพื่อต่อสัญญา สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://bit.ly/HRMEVALUATION

คำตอบ:

แนวทางในการพิจารณาการต่อสัญญาจ้างของพนักงานมีดังนี้

 1. พนักงานสายวิชาการ ต้องมีผลการประเมินคะแนนด้านวิชาการผ่านตามความคาดหวังของ มหาวิทยาลัยครบทั้ง 5 กลุ่มของแต่ละระดับรวมถึงคะแนนประเมินคุณลักษณะฯ โดยที่ผู้บังคับบัญชาควรคำนึงถึงภาระงานที่มอบหมาย ผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลการประเมินเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร
 2. พนักงานสายวิชาชีพอื่น ต้องมีผลคะแนนการประเมินผ่านตามความคาดหวังของภาระงานทั้งสองด้าน (1. ด้านการประเมินผลงาน , 2. ด้านประเมินคุณลักษณะฯ) สามารถดูรายละเอียดและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติมได้ตามหนังสือ “คู่มือการใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานสายวิชาชีพอื่น มจธ.” โดยที่ผู้บังคับบัญชาควรคำนึงถึงภาระงานที่มอบหมายผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลการประเมินเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร

ในกรณีพนักงานมีผลการประเมินไม่ผ่านตามเกณฑ์ และ/หรือมีแนวโน้มของผลคะแนนการประเมินลดลงให้ดำเนินการดังนี้

- ให้ผู้บังคับบัญชาและผู้รับการประเมินจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร/ข้อตกลงที่ชัดเจนร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของพนักงานในสายงานนั้นๆ ให้ได้รับผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติงานผ่านตามเกณฑ์ความคาดหวัง และเพื่อความก้าวหน้าของพนักงานในสายงานนั้นๆ ในอนาคตต่อไป

การทำสัญญาจ้างของพนักงานแบบไม่ประจำ (ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษฯ)

คำตอบ:
 1. สัญญาจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษฯ 3 ฉบับ
 2. ใบแสดงลักษณะงาน (Job Description) 3 ฉบับ
 3. เอกสารประกอบการสัญญาจ้าง พนักงานแบบไม่ประจำ หรือบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้าง 3 ฉบับ
 4. สัญญาจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษฯ(ฉบับภาษาอังกฤษ) 1 ฉบับ (กรณีชาวต่างประเทศ)
 5. แบบรายงานผลการประเมินฯ และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษฯ (สำหรับการต่อสัญญาจ้าง หรือเปลี่ยนประเภทของบุคลากร)
คำตอบ:
 1. สัญญาจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษฯ 3 ฉบับ
 2. ใบแสดงลักษณะงาน 3 ฉบับ
 3. เอกสารประกอบการสัญญาจ้างพนักงานแบบไม่ประจำ หรือบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้าง 3 ฉบับ
 4. สัญญาจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษฯ(ฉบับภาษาอังกฤษ) 1 ฉบับ (กรณีชาวต่างประเทศ)
 5. ประวัติย่อของบุคลากร
 6. สำเนาทะเบียนบ้าน
 7. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหน้า Passport
 8. สำเนาวุฒิการศึกษา
คำตอบ:

https://hrm.kmutt.ac.th > แบบฟอร์ม > การสรรหาและคัดเลือก > การบรรจุบุคลากร


คำตอบ:
 1. https://hrm.kmutt.ac.th > แบบฟอร์ม > การประเมิน / My Evaluation > การประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง
 2. https://intra.kmutt.ac.th > เอกสาร > โครงสร้างตำแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือน ค่าตอบแทน > พนักงานแบบไม่ประจำ (ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษฯ) **สำหรับพนักงานกลุ่มวิชาการ
คำตอบ:

องค์ประกอบของผู้ประเมิน ซึ่งเป็นไปตามองค์ประกอบเดียวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย

กลุ่มวิชาการ

 1. ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
 2. ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง
 3. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหน่วยงานที่คณะกรรมการประจำคณะ/สำนัก หรือเทียบเท่าแต่งตั้ง

กลุ่มสนับสนุนวิชาการ กลุ่มบริหารและสนับสนุน

- ให้ประเมินตามลำดับชั้นตั้งแต่ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น และผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นขึ้นไป

การต่อสัญญาจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย

คำตอบ:

- นำผลประเมินการทดลองปฏิบัติงานมาใช้ประกอบการตัดสินใจในการจ้างให้ปฏิบัติงานต่อไป หรือให้ทดลองปฏิบัติงานต่อไปอีกก็ได้ ซึ่งหากมีผลการปฏิบัติงานระหว่างทดลองงานไม่ได้ หน่วยงานสามารถยกเลิกการจ้างได้ (ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย กรณีจ้างไม่ถึง 120 วัน)

- เมื่อลูกจ้างมหาวิทยาลัยผ่านการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานทุก 3 เดือนในครั้งที่ 4 แล้ว ให้ทุกหน่วยงานประเมินผลการปฏิบัติงานทุก 6 เดือนตามรอบการประเมินเดียวกับพนักงานมหาวิทยาลัย และเมื่อหน่วยงานมีการเปลี่ยนตำแหน่ง หรือเปลี่ยนวุฒิในการจ้างระหว่างการต่อสัญญาจ้าง ขอให้ระบุในบันทึกข้อความให้ชัดเจน

คำตอบ:
 1. บันทึกข้อความแจ้งความประสงค์
 2. แบบฟอร์มขออนุมัติจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
 3. สัญญาจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 3 ฉบับ (สำหรับเจ้าตัว 1 ฉบับ, หน่วยงาน 1 ฉบับ และ สทบ. 1 ฉบับ)
 4. li>ใบแสดงลักษณะงาน 3 ฉบับ
 5. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน