เงินเดือนและค่าตอบแทน

โครงสร้างตำแหน่ง อัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน

คำตอบ:

สามารถตรวจสอบได้โดยเข้าระบบ MyProfile ผ่านระบบ Intranet เมนูผลประเมิน/การเลื่อนเงินเดือน สามารถดูค่าสูงสุดของกล่องเงินเดือนที่ตนเองอยู่ ตรงคอลัมน์ค่า Max

คำตอบ:

การจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหารจะมีการเจรจาค่าตอบแทนโดยรวมเงินประจำตำแหน่งไว้แล้ว จึงไม่มีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งบริหารแยก

การเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย

คำตอบ:

คำสั่งการเลื่อนเงินเดือนประจำปีในช่องหมายเหตุ จะมีการแจ้งว่าเต็มโครงสร้าง หรือใกล้โครงสร้าง (ใกล้หมายถึงประมาณ 10% ของเงินเดือนจะถึง Max ของกล่องตนเอง)

คำตอบ:

ตามระเบียบ มจธ. ว่าด้วย หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555 ข้อ 12 ข้อมูลเกี่ยวกับเงินเดือน เงินค่าตอบแทนอื่นๆ รวมทั้งการเลื่อนเงินเดือนของพนักงาน ให้ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สามารถเปิดเผยแก่บุคคลอื่น

คำตอบ:

ตัวเลขที่นำไปใช้ในการคิดคำนวณ เพื่อเลื่อนเงินเดือนของพนักงานแต่ละกลุ่ม แต่ละระดับ เช่น ปัจจุบันเงินเดือน 30,000 บาท Ref. Point กลุ่ม ว1 เท่ากับ 20,000 บาท ร้อยละการเลื่อนเงินเดือน 5 ได้รับเงินเพิ่มเท่ากับ 1,000 บาท เงินเดือนที่ได้รับการเลื่อนเงินเดือน 31,000 บาท

คำตอบ:

มหาวิทยาลัยฯ จะกำหนด Reference Point ที่ใช้ในการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละกล่องเงินเดือน ตามโครงสร้างตำแหน่งและอัตราเงินเดือนที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ซึ่ง Reference Point นี้ได้พิจารณามาจากเงินเดือนเฉลี่ย และ Mid Point ในแต่ละกล่องเงินเดือน และในแต่ละปี Reference Point อาจเท่ากับ Mid Point

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ (การจัดระดับผลงานโดยอิงเกณฑ์การ Forced ranking)

คำตอบ:

คะแนน 90 - 100 เกรด A

คะแนน 80 - 89 เกรด B+

คะแนน 70 - 79 เกรด B

คะแนน 60 - 69 เกรด C+

คะแนน < 60 เกรด C และไม่ได้รับการพิจารณาให้เลื่อนเงินเดือน