สวัสดิการ

สวัสดิการพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย

คำตอบ:

สวัสดิการของพนักงานแบบประจำ ได้แก่

 1. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ผู้มีสิทธิ ได้แก่ เจ้าตัว คู่สมรส และบุตรอายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์
 2. การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มจธ.
 4. ค่าชดเชย กรณีเกษียณอายุ หมดสัญญาจ้างหรือเลิกจ้าง
 5. เงินทดแทน กรณีเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน
 6. สวัสดิการสิทธิ์บุตรเข้าศึกษาต่อใน มจธ.
 7. สวัสดิการเคหะสงเคราะห์
 8. สวัสดิการงานศพ
 9. เงินช่วยพิเศษค่าจัดการงานศพ
คำตอบ:

สวัสดิการพนักงานแบบไม่ประจำและลูกจ้างมหาวิทยาลัย ได้แก่

 1. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล สิทธิเฉพาะตัว
 2. การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มจธ.
 4. ค่าชดเชย กรณีมหาวิทยาลัยหมดสัญญาจ้างหรือเลิกจ้าง
 5. เงินทดแทนกรณีเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน
 6. สวัสดิการงานศพ
 7. เงินช่วยพิเศษค่าจัดการงานศพ

สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

คำตอบ:
 1. พนักงานที่บรรจุก่อนวันที่ 7 มี.ค. 2546 และพนักงานที่เปลี่ยนสภาพมาจากข้าราชการ สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลของตนเอง บิดา มารดา คู่สมรส และบุตรได้
 2. พนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุหลัง 7 มี.ค. 2546 สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้เฉพาะตนเอง คู่สมรส และบุตร
คำตอบ:

สามารถเบิกได้ ปีงบประมาณละ 3,000 บาท โดยแนบเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

 1. สำเนาใบอนุญาตจัดตั้งสถานทันตกรรม
 2. ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง
 3. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง
คำตอบ: บุคลากรสามารถเบิกค่าทันตกรรม ที่โรงพยาบาลรัฐต่อได้ตามที่จ่ายจริง

สวัสดิการประกันอุบัติเหตุ

คำตอบ:
 1. กรณีบุคลากรพกบัตรประกันอุบัติเหตุติดตัว สามารถยื่นบัตรประกันอุบัติเหตุได้ โดยไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลที่มี MOU กับบริษัทประกันภัย ซี่งมหาวิทยาลัยฯ จะเวียนแจ้งให้บุคลากรรับทราบทุกปี
 2. กรณีโรงพยาบาลไม่รับบัตรประกันอุบัติเหตุ หรือบุคลากรไม่ได้พกบัตรประกันอุบัติเหตุ บุคลากรสามารถทำการรักษาพยาบาลและสำรองจ่ายค่าสินไหม จากนั้นติดต่อ สทบ. เพื่อกรอกเอกสารเคลมค่าสินไหม พร้อมแนบเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

- ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง

- ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง

- ใบแจ้งความ (ถ้ามี)

ค่าชดเชย

คำตอบ: การเสียชีวิตไม่ได้รับค่าชดเชย เนื่องจากข้อบังคับ มจธ. ว่าด้วย ค่าชดเชย พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยจะจ่ายค่าชดเชยให้แก่พนักงานหรือลูกจ้างเมื่อมหาวิทยาลัยให้ออกจากงานหรือเลิกจ้าง ทั้งนี้ ยกเว้นกรณีพนักงานหรือลูกจ้างที่มหาวิทยาลัยจ้างต่อหลังเกษียณอายุและยังไม่ได้รับค่าชดเชย เสียชีวิตในระหว่างการจ้างหลังเกษียณอายุ มหาวิทยาลัยจะจ่ายค่าชดเชยให้แก่ทายาทโดยนับอายุการทำงานให้ถึงวันที่เกษียณอายุ

สวัสดิการการศึกษาบุตร

คำตอบ:
 1. พนักงานที่บรรจุก่อนวันที่ 7 มี.ค. 2546 และพนักงานที่เปลี่ยนสภาพมาจากข้าราชการ สามารถเบิกค่าเล่าเรียนบุตรได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยบุคลากรสามารถสอบถามอัตราการเบิก ค่าเล่าเรียนบุตรได้ที่ สำนักงานคลัง โทร. 02-470-8129
 2. พนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุหลัง 7 มี.ค. 2546 ไม่สามารถเบิกค่าเล่าเรียนบุตรได้

สวัสดิการเคหะสงเคราะห์

คำตอบ: มหาวิทยาลัยมีข้อตกลงกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อเป็นสวัสดิการเคหะสงเคราะห์ พนักงานสามารถติดต่อขอหนังสือรับรองผ่านสิทธิ์สวัสดิการเพื่อนำไปยื่นกับธนาคารได้ที่ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล โดยแนบใบแจ้งเงินเดือนเดือนล่าสุด

(สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอหนังสือรับรองดังกล่าวได้ที่ www.hrm.kmutt.ac.th ไปที่แบบฟอร์ม - หนังสือรับรอง – แบบคำร้องขอหนังสือรับรองเพื่อใช้ในการกู้เคหะสงเคราะห์กับธนาคาร)

สวัสดิการงานศพ

คำตอบ: บุคลากรแจ้งหน่วยงานเพื่อให้หน่วยงานดำเนินการจัดทำบันทึกข้อความแจ้งสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล โดยระบุกำหนดการ วัน เวลา และสถานที่จัดงานศพ
คำตอบ:
 1. กรณีปกติ ผู้มีสิทธิ์คือ พนักงาน ข้าราชการ และข้าราชการบำนาญ ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตั้งแต่ชั้น เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย ขึ้นไป
 2. กรณีพิเศษ ผู้มีสิทธิ์ คือ บิดา มารดา ของพนักงาน ข้าราชการและข้าราชการบำนาญ ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตั้งแต่ชั้น ตริตาภรณ์ช้างเผือก ขึ้นไป การขอพระราชทานเพลิงศพ/ พระราชทานดิน สามารถติดต่อได้ที่ สทบ. โดยตรง พร้อมแนบเอกสารดังนี้

- เอกสารของผู้เสียชีวิต ได้แก่

 1. สำเนาทะเบียนบ้านประทับตรา “ตาย” 1 ฉบับ
 2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 3. สำเนาใบมรณบัตร 1 ฉบับ

- เอกสารของผู้ขอ ได้แก่

 1. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 2. สำเนาบัตรประชาชน/ สำเนาบัตรข้าราชการ/ สำเนาบัตรพนักงาน 1 ฉบับ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

คำตอบ: พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามระเบียบสำนักนายกฯ ซึ่ง สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลจะดำเนินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ให้กับ พนักงาน เมื่อพนักงานมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด (สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.hrm.kmutt.ac.th ไปที่ระเบียบ/ ข้อบังคับ – เครื่องราชอิสริยาภรณ์)

ลูกจ้างโครงการ

คำตอบ: ให้หน่วยงานส่งบันทึกแจ้งความประสงค์ผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับมาที่สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลพร้อมเอกสารดังนี้
 1. ประวัติย่อ (สามารถดาวน์โหลดได้ที่หน้าเว็บสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล)
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. สำเนาวุฒิการศึกษา
 5. สำเนาบันทึกข้อความการจ้างเป็นลูกจ้างโครงการของหน่วยงาน ระบุตำแหน่ง วันที่เริ่มจ้างและสิ้นสุดการจ้าง)

เมื่อสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลบันทึกข้อมูลในระบบเรียบร้อยแล้วจะแจ้งหน่วยงานเพื่อนำเงินส่งสำนักงานคลัง เป็นสวัสดิการเหมาจ่าย 1,500 บาท/คน/ปี สิ่งที่ได้รับคือ 60

 1. ประกันอุบัติเหตุ (ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด)
 2. ตรวจสุขภาพประจำปีของมหาวิทยาลัย
 3. บัตรประจำตัวบุคลากร