สวัสดิการ

ประกันอุบัติเหตุ

โครงการสวัสดิการเลือกได้

สวัสดิการงานศพ

เงินช่วยพิเศษกรณีถึงแก่กรรม

บำเหน็จตกทอด (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ)

โครงการรับนักศึกษาโดยใช้สิทธิ์บุคลากร