สวัสดิการ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ประกันอุบัติเหตุ

โครงการสวัสดิการเลือกได้

สวัสดิการงานศพ

เงินช่วยพิเศษกรณีถึงแก่กรรม

โครงการรับนักศึกษาโดยใช้สิทธิ์บุคลากร