การขอเพิ่ม แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล

การขอเพิ่ม แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล

คำตอบ: เมื่อต้องการเพิ่มข้อมูลคู่สมรส ข้อมูลบุตร หรือเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ของตนเอง

โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://hrm.kmutt.ac.th หัวข้อ แบบฟอร์ม > แบบฟอร์ม เพิ่มข้อมูลส่วนบุคคล (กรณีเพิ่มข้อมูลคู่สมรสหรือบุตร) หรือ แบบฟอร์มขอแจ้งการเปลี่ยนคำนำหน้า ชื่อ ชื่อ สกุล (กรณีเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ-ชื่อสกุล)


คำตอบ:
  1. สามารถแจ้งทาง My Profile ผ่านระบบ Intranet
  2. ติดต่อ สทบ. เบอร์ 8084
คำตอบ: สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://hrm.kmutt.ac.th หัวข้อ แบบฟอร์ม > แบบฟอร์มเพิ่ม/ เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล
คำตอบ: ควรเเจ้งมหาวิทยาลัย โดยสามารถเเจ้งได้ 2 ช่องทาง
  1. สามารถแจ้งทาง MyProfile ผ่านระบบ Intranet
  2. ติดต่อ สทบ.