การประเมิน/My Evaluation

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยภายใน 90 วัน

การประเมินเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งพนักงาน

ระบบ My Evaluation

การประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน