การปรับวุฒิ/เพิ่มวุฒิ

การขอปรับวุฒิพนักงาน

คำตอบ:

ไม่ได้ เพราะพนักงานที่จะได้รับการปรับวุฒิต้องเป็นพนักงานสายวิชาการเท่านั้น

คำตอบ:

เอกสารที่ใช้ยื่นประกอบการขอการปรับวุฒิมีดังนี้

  1. แบบใบคำร้องขอปรับวุฒิพนักงาน
  2. ใบปริญญาบัตรตัวจริงพร้อมสำเนา 2 ชุด หรือใบรับรองผลการศึกษาตัวจริงพร้อมสำนาจำนวน 2 ชุด
  3. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ตัวจริงพร้อมสำเนา จำนวน 2 ชุด
  4. คำสั่งอนุญาตให้ลาศึกษาต่อ สำเนาจำนวน 1 ชุด
  5. บันทึกข้อความ เรื่อง ขอรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน

หมายเหตุ : ให้พนักงานผู้มีความประสงค์จะยื่นขอปรับวุฒิกรอกข้อมูลรายละเอียดตามเอกสารแบบใบคำร้องขอปรับวุฒิพนักงานให้ถูกต้องครบถ้วน และส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นไปยังสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อดำเนินการต่อไป

* เอกสารต้นฉบับที่สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลตรวจสอบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว จะส่งคืนเจ้าตัว

คำตอบ:

สำหรับเงื่อนไขของวันที่มีผลสำหรับผู้ที่ได้รับการปรับคุณวุฒิ/ปรับระดับตำแหน่งตามคุณวุฒิ และ มีเงื่อนไขดังนี้

  1. การปรับวุฒิในกรณีสำเร็จการศึกษาก่อนวันรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน ให้ปรับวุฒิได้ไม่ก่อน วันที่รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน
  2. การปรับวุฒิในกรณีสำเร็จการศึกษาหลังวันรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน ให้ปรับวุฒิได้ไม่ก่อน วันที่สำเร็จการศึกษา
  3. ผู้ประสงค์ขอปรับวุฒิการศึกษา ต้องเสนอเรื่องขอปรับวุฒิพร้อมเอกสารหลักฐานวุฒิการศึกษา ที่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ให้สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ภายใน 60 วัน ถ้ายื่นเรื่องให้ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล เกิน 60 วัน นับจากวันที่สำเร็จการศึกษา / วันที่รายงานตัวกลับ เข้าปฏิบัติงานให้ปรับวุฒิได้ไม่ก่อนวันที่สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลได้รับเรื่องขอปรับวุฒิ พร้อมเอกสารหลักฐานวุฒิการศึกษาที่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
คำตอบ:

ในการเสนอขอปรับวุฒิการศึกษาของพนักงานมหาวิทยาลัยจะพิจารณาผู้มีสิทธิขอปรับวุฒิ ดังนี้

  1. เป็นผู้มีคุณวุฒิตรงกับลักษณะการสอนของภาควิชา คณะ สถาบัน ศูนย์ หรือสำนัก
  2. เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อทั้งในและนอกเวลาราชการ โดยมหาวิทยาลัยจะคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ ความประพฤติ และความเหมาะสมของพนักงานที่จะได้รับการปรับวุฒิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องพิจารณาถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติ และผลประโยชน์ที่หน่วยงานจะได้รับเป็นสำคัญ