การจัดทำบัตรบุคลากรของมหาวิทยาลัย

บัตรประจำตัวบุคลากร

คำตอบ: สามารถทำได้โดยการยื่นคำขอมีบัตรไม่เกินสามสิบวันก่อนบัตรหมดอายุ
คำตอบ: สามารถส่งรูปถ่ายมาที่ kmuttcard@kmutt.ac.th โดยรูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 6 เดือน
คำตอบ:
 1. ควรเก็บบัตรในที่ร่ม ให้ห่างไกลแสงแดดและความร้อน
 2. ไม่ควรทำการเกี่ยวกับบัตรที่ก่อให้เกิดอาการงอ บิดเบี้ยวหรือหัก
คำตอบ:
 1. เครื่องอ่านบัตรสำนักงานอธิการบดี สามารถใช้งานได้ทันที
 2. อาคารจอดรถ ตึก 14 ชั้น สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ 16.30 น. เป็นต้นไป
 3. สำนักหอสมุด 3 วัน ถัดไปจากวันออกบัตร
คำตอบ:
 1. แจ้งความที่สถานีตำรวจ
 2. นำใบเเจ้งความติดต่อ สำนักงานคลังเพื่อชำระค่าทำบัตรจำนวน 200 บาท (กรณีบัตรถูกโจรกรรม ไม่ต้องชำระค่าบัตรใหม่ ให้มาติดต่อที่ สทบ. ได้เลย)
 3. ติดต่อ สทบ. เพื่อขอรับเเบบฟอร์มทำบัตร พร้อมยื่นเอกสาร ใบเเจ้งความและใบเสร็จรับเงินจากสำนักงานคลัง
คำตอบ: 6 ปี นับจากวันที่ออกบัตร เว้นแต่
 1. บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ครบเกษียณอายุให้บัตรประจำตัวบุคลากรมีอายุจนถึงวันที่ครบเกษียณ ยกเว้นบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีคำสั่งแต่งตั้งดำรงตำแหน่งบริหารให้บัตรประจำตัวบุคลากรมีอายุครบกำหนดระยะเวลาการแต่งตั้ง
 2. บัตรประจำตัวข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของข้าราชการผู้รับบำเหน็จ บำนาญ เมื่ออายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ให้คงใช้ได้ตลอดชีวิต
คำตอบ:
 1. กรณีบัตรหมดอายุบุคลากรจะต้องคืนบัตรให้กับเจ้าหน้าที่ในวันรับบัตรประจำตัวบุคลากรใหม่ทันที
 2. กรณีบุคลากรพ้นสภาพจากการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย บุคลากรจะต้องส่งบัตรประจำตัวบุคลากร คืนให้กับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดส่งมาที่ สทบ. หรือสามารถมาส่งได้ที่สทบ.