การประเมินผลการปฏิบัติงาน/My Evaluation

คณะกรรมการประเมินการทดลองการปฏิบัติงาน

คำตอบ:

พนักงานตำแหน่งวิชาการ 1. หัวหน้าภาควิชา หรือประธานสายวิชา 2. หัวหน้าสาขาวิชา หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายในภาควิชา 3. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกภาควิชา หรือสายวิชา หรือภายนอกหลักสูตร (ในกรณีของคณะศิลปศาสตร์) อย่างน้อย 1 คน พนักงานตำแหน่งวิชาชีพอื่นที่ไม่ใช่สายวิชาการ 1. ผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น 2. ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 3. ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายใน หรือหน่วยงานภายนอก จำนวน 1 คน

คำตอบ:

คณะ สำนัก สถาบัน ต้องให้คณะกรรมการประจำคณะ หรือคณะกรรมการประจำสำนัก หรือสถาบัน พิจารณากลั่นกรอง และเสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินตามโครงสร้างของคณะ สำนัก สถาบัน มายังอธิการบดี หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายพิจารณาและแต่งตั้ง

การติดตามประเมินผลการทดลองงานพนักงานทดลองงาน 90 วัน

คำตอบ:

การติดตามประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา ดังนี้

  1. ช่วงระยะเวลา 30-45 วัน เริ่มตั้งแต่หน่วยงานรับบรรจุพนักงานเข้าในสังกัดนั้น ให้ผู้บังคับบัญชาติดตามประเมินผลการทดลองปฏิบัติ และแนะนำให้พนักงานปรับปรุงแก้ไข (ถ้ามี)
  2. ช่วงระยะเวลา 90 วัน ให้ผู้บังคับบัญชาติดตามประเมินผลพร้อมทั้งแจ้งให้พนักงานรับทราบและแจ้งผลไปยัง สทบ.ดำเนินการต่อไป (ส่งไปยัง สทบ. ก่อนครบกำหนด 90 วัน ไม่น้อยกว่า 10 วัน)

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คำตอบ:

ระบบเปิดให้สามารถกรอกข้อมูลได้ตลอด โดยมีภาคการศึกษาให้เลือก

คำตอบ:

การปรับเปลี่ยนภาระงานผู้บังคับบัญชาต้องมีการจัดทำข้อตกลงภาระงานล่วงหน้าก่อนการดำเนินการทำงาน และส่งให้มหาวิทยาลัยรับทราบภายใน 1 เดือนจากวันที่ได้้ทำการตกลง (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่มวิชาการ พ.ศ.2562)

คำตอบ:

ถ้าทราบในช่วงเวลาการประเมิน สามารถแจ้งให้กรรมการประเมินเป็นผู้ปลดล็อคข้อมูล เพื่อทำการแก้ไขให้ถูกต้อง

คำตอบ:
  1. ผู้บังคับบัญชาแจ้งผลการประเมินและข้อมูลแนะนำในการพัฒนาให้ทราบเป็นรายบุคคล
  2. สามารถตรวจสอบได้โดยเข้าระบบ My Profile ผ่านระบบ Intranet เมนูผลประเมิน/การเลื่อนเงินเดือน