แบบฟอร์ม

การลาออก

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยภายใน 90 วัน

การลา

การรับส่งงาน

ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ

ข้าราชการ

การตรวจลงตราพำนัก/การขอใบอนุญาตทำงาน

การแจ้งยกเลิกการอนุญาตทำงาน

การจัดทำบัตรบุคลากรของมหาวิทยาลัย

การลา

การเกษียณอายุก่อนกำหนด

การจัดทำบัตรบุคลากรของมหาวิทยาลัย

การลาออก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

การสรรหาคัดเลือก

การสมัครงาน (สำหรับบุคลากรภายใน)

การทำงานข้ามหน่วยงาน

การเปลี่ยนสภาพข้าราชการเป็นพนักงานและการต่อเวลาราชการของข้าราชการ

การเปลี่ยนสภาพข้าราชการเป็นพนักงาน

การประเมิน/My Evaluation

การประเมินเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งพนักงาน

ระบบ My Evaluation

เงินเดือนและค่าตอบแทน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

การลา

ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ

ข้าราชการ

การกำหนด/เปลี่ยนตำแหน่งและเลื่อนระดับ

1. การเลื่อนระดับพนักงานกลุ่มวิชาการ

การตรวจลงตราพำนัก/การขอใบอนุญาตทำงาน

การตรวจลงตราขอพำนักอยู่ต่อในราชอาณาจักร (ต่อวีซ่าทำงาน)

การขอเพิ่ม แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล

การสรรหาคัดเลือก

การสมัครงาน (สำหรับบุคลากรภายใน)

การปรับวุฒิ/เพิ่มวุฒิ

การลา

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

การตรวจลงตราพำนัก/การขอใบอนุญาตทำงาน

การตรวจลงตราขอพำนักอยู่ต่อในราชอาณาจักร (ต่อวีซ่าทำงาน)

การกำหนด/เปลี่ยนตำแหน่งและเลื่อนระดับ

1. การเลื่อนระดับพนักงานกลุ่มวิชาการ

การขอเพิ่ม แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล

การปรับวุฒิ/เพิ่มวุฒิ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

การขอเพิ่ม แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล

การกำหนด/เปลี่ยนตำแหน่งและเลื่อนระดับ

1. การเลื่อนระดับพนักงานกลุ่มวิชาการ

การปรับวุฒิ/เพิ่มวุฒิ

การเปลี่ยนสภาพข้าราชการเป็นพนักงานและการต่อเวลาราชการของข้าราชการ

การต่อเวลาราชการของข้าราชการ

การสรรหาคัดเลือก

การสมัครงาน (สำหรับบุคลากรภายใน)

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

การกำหนด/เปลี่ยนตำแหน่งและเลื่อนระดับ

1. การเลื่อนระดับพนักงานกลุ่มวิชาการ

การสรรหาคัดเลือก

การสมัครงาน (สำหรับบุคลากรภายใน)

  • Employment Application for Other Professional Fields Administration and Support Position (บ)

การเปลี่ยนสภาพข้าราชการเป็นพนักงานและการต่อเวลาราชการของข้าราชการ

การต่อเวลาราชการของข้าราชการ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

การเปลี่ยนสภาพข้าราชการเป็นพนักงานและการต่อเวลาราชการของข้าราชการ

การต่อเวลาราชการของข้าราชการ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

การกำหนด/เปลี่ยนตำแหน่งและเลื่อนระดับ

1. การเลื่อนระดับพนักงานกลุ่มวิชาการ

การสรรหาคัดเลือก

การสมัครงาน (สำหรับบุคลากรภายใน)

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

การกำหนด/เปลี่ยนตำแหน่งและเลื่อนระดับ

1. การเลื่อนระดับพนักงานกลุ่มวิชาการ

การสรรหาคัดเลือก

การสมัครงาน (สำหรับบุคลากรภายใน)

  • Employment Application for Other Professional Fields Academic Support Position (จ)

การกำหนด/เปลี่ยนตำแหน่งและเลื่อนระดับ

1. การเลื่อนระดับพนักงานกลุ่มวิชาการ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

การกำหนด/เปลี่ยนตำแหน่งและเลื่อนระดับ

2. การเลื่อนระดับพนักงานกลุ่มสนับสนุนวิชาการ (สว) เเละกลุ่มบริหารเเละสนับสนุน (บ-จ-พ)

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

การกำหนด/เปลี่ยนตำแหน่งและเลื่อนระดับ

2. การเลื่อนระดับพนักงานกลุ่มสนับสนุนวิชาการ (สว) เเละกลุ่มบริหารเเละสนับสนุน (บ-จ-พ)

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

การลา

การจัดทำบัตรบุคลากรของมหาวิทยาลัย

การสรรหาคัดเลือก

การสมัครงาน (สำหรับบุคลากรภายใน)

การกำหนด/เปลี่ยนตำแหน่งและเลื่อนระดับ

2. การเลื่อนระดับพนักงานกลุ่มสนับสนุนวิชาการ (สว) เเละกลุ่มบริหารเเละสนับสนุน (บ-จ-พ)

การจัดทำบัตรบุคลากรของมหาวิทยาลัย

การสรรหาคัดเลือก

การสมัครงาน (สำหรับบุคลากรภายใน)

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

การลา

การกำหนด/เปลี่ยนตำแหน่งและเลื่อนระดับ

2. การเลื่อนระดับพนักงานกลุ่มสนับสนุนวิชาการ (สว) เเละกลุ่มบริหารเเละสนับสนุน (บ-จ-พ)

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

การกำหนด/เปลี่ยนตำแหน่งและเลื่อนระดับ

2. การเลื่อนระดับพนักงานกลุ่มสนับสนุนวิชาการ (สว) เเละกลุ่มบริหารเเละสนับสนุน (บ-จ-พ)

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

การกำหนด/เปลี่ยนตำแหน่งและเลื่อนระดับ

2. การเลื่อนระดับพนักงานกลุ่มสนับสนุนวิชาการ (สว) เเละกลุ่มบริหารเเละสนับสนุน (บ-จ-พ)

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

การกำหนด/เปลี่ยนตำแหน่งและเลื่อนระดับ

2. การเลื่อนระดับพนักงานกลุ่มสนับสนุนวิชาการ (สว) เเละกลุ่มบริหารเเละสนับสนุน (บ-จ-พ)

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

การกำหนด/เปลี่ยนตำแหน่งและเลื่อนระดับ

2. การเลื่อนระดับพนักงานกลุ่มสนับสนุนวิชาการ (สว) เเละกลุ่มบริหารเเละสนับสนุน (บ-จ-พ)

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

การกำหนด/เปลี่ยนตำแหน่งและเลื่อนระดับ

2. การเลื่อนระดับพนักงานกลุ่มสนับสนุนวิชาการ (สว) เเละกลุ่มบริหารเเละสนับสนุน (บ-จ-พ)

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

การกำหนด/เปลี่ยนตำแหน่งและเลื่อนระดับ

2. การเลื่อนระดับพนักงานกลุ่มสนับสนุนวิชาการ (สว) เเละกลุ่มบริหารเเละสนับสนุน (บ-จ-พ)