แบบฟอร์ม

สวัสดิการงานศพ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

การลาออก

สวัสดิการงานศพ

การลาออก

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยภายใน 90 วัน

การลา

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยภายใน 90 วัน

การลา

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยภายใน 90 วัน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

การกำหนด/เปลี่ยนตำแหน่งและเลื่อนระดับ

เงินช่วยพิเศษกรณีถึงแก่กรรม

การจัดทำบัตรบุคลากรของมหาวิทยาลัย

การลา

การเกษียณอายุก่อนกำหนด

การจัดทำบัตรบุคลากรของมหาวิทยาลัย

การลาออก

ประกันอุบัติเหตุ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

หนังสือรับรอง

การกำหนด/เปลี่ยนตำแหน่งและเลื่อนระดับ

การทำงานข้ามหน่วยงาน

การเปลี่ยนสภาพข้าราชการเป็นพนักงาน

การประเมินเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งพนักงาน

ระบบ My Evaluation

เงินเดือนและค่าตอบแทน

การขอเพิ่ม แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล

การลา

การตรวจลงตราพำนัก/การขอใบอนุญาตทำงาน

หนังสือรับรอง

โครงการสวัสดิการเลือกได้

การขอเพิ่ม แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล

เงินช่วยพิเศษกรณีถึงแก่กรรม

ประกันอุบัติเหตุ

การปรับวุฒิ/เพิ่มวุฒิ

การลา

โครงการสวัสดิการเลือกได้

ประกันอุบัติเหตุ

การปรับวุฒิ/เพิ่มวุฒิ

การต่อเวลาราชการของข้าราชการ

การสมัครงาน (สำหรับบุคลากรภายใน)

การต่อเวลาราชการของข้าราชการ

การขอเพิ่ม แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล

การต่อเวลาราชการของข้าราชการ

การกำหนด/เปลี่ยนตำแหน่งและเลื่อนระดับ

การลา

การจัดทำบัตรบุคลากรของมหาวิทยาลัย

การลา

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

หนังสือรับรอง

การบรรจุบุคลากร

การประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง

การบรรจุบุคลากร

การประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง