ระเบียบ/ข้อบังคับ

การลาต่างๆ

หลักเกณฑ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์

การลาต่างๆ

ระเบียบที่ถูกยกเลิก

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2553

เลื่อนระดับ

การทำงานข้ามหน่วยงาน

การลาต่างๆ

ระเบียบที่ถูกยกเลิก

การลาต่างๆ

สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

ระเบียบที่ถูกยกเลิก

สวัสดิการการศึกษาบุตร

การขอพระราชทานเหรียญดุษฏีมาลา เข็มศิลปวิทยา

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

การต่ออายุราชการ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

การเกษียณอายุก่อนกำหนด

การกำหนดตำแหน่งวิชาการและเลื่อนระดับ

เลื่อนระดับ

การลาต่างๆ

สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

การรับส่งงาน

ข้อบังคับ/ระเบียบ/หลักเกณฑ์บริหารงานบุคคล

นโยบายบริหารงานบุคคล

หลักจรรยาบรรณ

หลักจรรยาบรรณ

เครื่องแบบพนักงาน

ระเบียบที่ถูกยกเลิก

บัตรประจำตัว

การกำหนดตำแหน่งวิชาการและเลื่อนระดับ

เลื่อนระดับ

การลาต่างๆ

การทำงานล่วงเวลา

สวัสดิการ

สวัสดิการอื่น ๆ

กำหนดตำแหน่งวิชาการ

การประเมินผลการสอน/การทำวิจัย

ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง

ประมวลจริยธรรมสำหรับบุคลากร มจธ.

การสรรหาคัดเลือก

การสรรหาคัดเลือกบุคลากร

การรับส่งงาน

เงินเดือนและค่าตอบแทน

เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ

ระเบียบที่ถูกยกเลิก

สวัสดิการการศึกษาบุตร

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

การต่ออายุราชการ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ข้อบังคับ/ระเบียบ/หลักเกณฑ์บริหารงานบุคคล

นโยบายบริหารงานบุคคล

หลักจรรยาบรรณ

หลักจรรยาบรรณ

บัตรประจำตัว

กำหนดตำแหน่งวิชาการ

แบบฟอร์มที่ใช้_ตามเกณฑ์ข้อบังคับปี พ.ศ. 2561

ประมวลจริยธรรมสำหรับบุคลากร มจธ.

การลาต่างๆ

การทำงานล่วงเวลา

เงินเดือนและค่าตอบแทน

เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ

สวัสดิการการศึกษาบุตร

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บัตรประจำตัว

ข้อบังคับ/ระเบียบ/หลักเกณฑ์บริหารงานบุคคล

นโยบายบริหารงานบุคคล

หลักจรรยาบรรณ

หลักจรรยาบรรณ

การลาต่างๆ

การทำงานล่วงเวลา

การสรรหาคัดเลือก

การสรรหาคัดเลือกบุคลากร

กำหนดตำแหน่งวิชาการ

แบบฟอร์มที่ใช้_ตามเกณฑ์ข้อบังคับปี พ.ศ. 2561

ประมวลจริยธรรมสำหรับบุคลากร มจธ.

สวัสดิการการศึกษาบุตร

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ระเบียบที่ถูกยกเลิก

บัตรประจำตัว