ระเบียบ/ข้อบังคับ

อัตราค่าจ้างลูกจ้าง

สวัสดิการอื่น ๆ

การลาต่างๆ

สวัสดิการ

สวัสดิการอื่น ๆ

หลักเกณฑ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์

การลาต่างๆ

การรับส่งงาน

การลาต่างๆ

ระเบียบที่ถูกยกเลิก

การสรรหาคัดเลือก

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2553

การกำหนดตำแหน่งวิชาการและเลื่อนระดับ

เลื่อนระดับ

การทำงานข้ามหน่วยงาน

การรับส่งงาน

เงินเดือนและค่าตอบแทน

เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ

อัตราเงินเดือนข้าราชการ

ระบบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหม่ ปี 2553

การลาต่างๆ

ระเบียบที่ถูกยกเลิก

การลาต่างๆ

สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

ระเบียบที่ถูกยกเลิก

สวัสดิการการศึกษาบุตร

การขอพระราชทานเหรียญดุษฏีมาลา เข็มศิลปวิทยา

หลักเกณฑ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

การต่ออายุราชการ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

การเกษียณอายุก่อนกำหนด

การกำหนดตำแหน่งวิชาการและเลื่อนระดับ

เลื่อนระดับ

การลาต่างๆ

สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

ข้อบังคับ/ระเบียบ/หลักเกณฑ์บริหารงานบุคคล

หลักจรรยาบรรณ

หลักจรรยาบรรณ

เครื่องแบบพนักงาน

ระเบียบที่ถูกยกเลิก

บัตรประจำตัว

ข้อบังคับ/ระเบียบ/หลักเกณฑ์บริหารงานบุคคล

การกำหนดตำแหน่งวิชาการและเลื่อนระดับ

เลื่อนระดับ

การลาต่างๆ

การทำงานล่วงเวลา

ข้อบังคับ/ระเบียบ/หลักเกณฑ์บริหารงานบุคคล

การสรรหาคัดเลือก

การสรรหาคัดเลือกบุคลากร

กำหนดตำแหน่งวิชาการ