ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ

มาตรการเเละการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

02/27/2020
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 29 / Announcement of King Mongkut's University of Technology Thonburi: Measures and Surveillance of COVID-19 Outbreak No.29

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 28 / Announcement of King Mongkut's University of Technology Thonburi: Measures and Surveillance of COVID-19 Outbreak No.28

- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 27 / Announcement of King Mongkut's University of Technology Thonburi: Measures and Surveillance of COVID-19 Outbreak No.27

- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 26 / Announcement of King Mongkut's University of Technology Thonburi: Measures and Surveillance of COVID-19 Outbreak No.26

- ประกาศมาตรการของคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการและให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน มจธ. หลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ฉบับที่ 1/2564

- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 24 / Announcement of King Mongkut's University of Technology Thonburi: Measures and Surveillance of COVID-19 Outbreak No.24

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 23 / Announcement of King Mongkut's University of Technology Thonburi: Measures and Surveillance of COVID-19 Outbreak No.23

ประกาศสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง การติดต่อสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลระหว่างปิดมหาวิทยาลัยฯ ฉบับที่ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 22 / Announcement of King Mongkut's University of Technology Thonburi: Measures and Surveillance of COVID-19 Outbreak No.22

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 21 / Announcement of King Mongkut's University of Technology Thonburi: Measures and Surveillance of COVID-19 Outbreak No.21

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 20 / Announcement of King Mongkut's University of Technology Thonburi: Measures and Surveillance of COVID-19 Outbreak No.20

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 17 / Announcement of King Mongkut's University of Technology Thonburi: Measures and Surveillance of COVID-19 Outbreak No.17

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 16 / Announcement of King Mongkut's University of Technology Thonburi: Measures and Surveillance of COVID-19 Outbreak No.16

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 15 / Announcement of King Mongkut's University of Technology Thonburi: Measures and Surveillance of COVID-19 Outbreak No.15

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 14 / Announcement of King Mongkut's University of Technology Thonburi: Measures and Surveillance of COVID-19 Outbreak No.14

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 12 / Announcement of King Mongkut's University of Technology Thonburi: Measures and Surveillance of COVID-19 Outbreak No.12

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 9 / Announcement of King Mongkut's University of Technology Thonburi: Measures and Surveillance of COVID-19 Outbreak No.9

- ประกาศสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง การติดต่อสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลระหว่างปิดมหาวิทยาลัยฯ ฉบับที่ 1


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง มาตรการเเละการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 7 / Announcement of King Mongkut's University of Technology Thonburi: Measures and Surveillance of COVID-19 Outbreak No.7

- ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ในช่วงการระบาดของโรคโควิค 19 (COVID-19)
 / Work from Home during the outbreak of COVID-19 

- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง มาตรการเเละการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 5
 / Announcement of King Mongkut's University of Technology Thonburi: Measures and Surveillance of COVID-19 Outbreak No.5

- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง มาตรการเเละการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 4


- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง มาตรการเเละการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3
 / Announcement of King Mongkut's University of Technology Thonburi: Measures and Surveillance of COVID-19 Outbreak No.3

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง มาตรการเเละการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2 / Announcement of King Mongkut's University of Technology Thonburi: Measures and Surveillance of COVID-19 Outbreak No.2 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง มาตรการเเละการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 1 / Announcement of King Mongkut's University of Technology Thonburi: Measures and Surveillance of COVID-19 Outbreak No.1

-  ข้อควรปฏิบัติระหว่างการเดินทางและหลังจากเดินทางกลับจากประเทศที่มีการระบาดของไวรัส COVID-19 / Practices during the visit and after returning from the countries reported COVID-19

-  การป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ติดตามสถานการณ์ และมาตรการและการเฝ้าระวังได้ที่ : covid-19.kmutt.ac.th