ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ

มาตรการเเละการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

02/27/2020
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 9

ประกาศสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง การติดต่อสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลระหว่างปิดมหาวิทยาลัยฯ ฉบับที่ 1


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง มาตรการเเละการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 7

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ในช่วงการระบาดของโรคโควิค 19 (COVID-19)
 

Work from Home during the outbreak of COVID-19 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง มาตรการเเละการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 5


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง มาตรการเเละการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 4


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง มาตรการเเละการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง มาตรการเเละการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2

Announcement of King Mongkut's University of Technology Thonburi: Measures and Surveillance of COVID-19 Outbreak No.2 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง มาตรการเเละการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 1

Announcement of King Mongkut's University of Technology Thonburi: Measures and Surveillance of COVID-19 Outbreak No.1

ข้อควรปฏิบัติระหว่างการเดินทางและหลังจากเดินทางกลับจากประเทศที่มีการระบาดของไวรัส COVID-19

Practices during the visit and after returning from the countries reported COVID-19

การป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019