ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ

โครงการสวัสดิการเลือกได้ พ.ศ. 2563

06/18/2020

สรุปโครงการสวัสดิการเลือกได้ 
ตามประกาศ มจธ. เรื่อง โครงการสวัสดิการเลือกได้ พ.ศ.2563

1. ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ 
    พนักงานแบบประจำที่บรรจุตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2546 (ไม่รวมพนักงานที่เปลี่ยนสภาพจากข้าราชการ)

2. วันที่เริ่มโครงการ
    กำหนด 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – วันที่ 30 มิถุนายน 2565  

3. สิทธิประโยชน์การเบิกค่ารักษาพยาบาล ดังนี้
    3.1 พนักงานได้รับสิทธิตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นการเฉพาะตนเอง โดยคู่สมรสและบุตรจะถูกมีสิทธิตามข้อ 3.2 ยกเว้นค่ารักษาโรคฟัน ให้คงสิทธิสำหรับคู่สมรสและบุตรตามระเบียบดังกล่าว
    3.2 พนักงานสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลให้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร หรือเบิกค่ารักษาพยาบาลตนเองประเภทผู้ป่วยใน (IPD) ผู้ป่วยนอก (OPD) ของสถานพยาบาลเอกชน หรือคลินิกพิเศษเฉพาะทางได้ ในวงเงินไม่เกิน 8,000 บาทต่อปี

4. การสมัครเข้าร่วมโครงการ
          ยื่นใบสมัครที่ สทบ. โดยยื่นภายในวันที่ 15 ของเดือนใด ให้มีผลในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป แต่ถ้ายื่นใบสมัครหลังวันที่ 15 ของเดือนใดแล้ว ให้มีผลในวันที่ 1 ของอีกเดือนหนึ่งถัดไป ยกเว้นผู้ที่ยื่นใบสมัครภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ให้มีผลวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

5. การลาออกจากโครงการ
          ยื่นใบลาออกจากโครงการได้ที่ สทบ. โดยยื่นภายในวันที่ 15 ของเดือนใด ให้มีผลในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป เงื่อนไขดังนี้
    5.1 ต้องอยู่ในโครงการให้ครบ 1 ปี นับจากวันที่มีผลเข้าโครงการ
    5.2 ไม่มีการเบิกค่ารักษาพยาบาลภายใต้โครงการในปีที่ 2  
    5.3 เมื่อลาออกแล้วจะไม่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้อีก

6. ช่องทางการติดต่อ
    MS Team : araya.sim@kmutt.ac.th (คุณอารยา) และ taranya.san@kmutt.ac.th (คุณธรัญญา)
    อีเมล์ araya.sim@kmutt.ac.th และ taranya.san@kmutt.ac.th
    สามารถศึกษาประกาศ หลักเกณฑ์ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครได้ที่เว็บไซต์ hrm.kmutt.ac.th

             

UPDATE : 3/7/2563