ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ

โครงการสวัสดิการเลือกได้ พ.ศ. 2567

06/05/2024

สรุปโครงการสวัสดิการเลือกได้ 
ตามประกาศ มจธ. เรื่อง โครงการสวัสดิการเลือกได้ พ.ศ.2567

1. ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ 
    พนักงานแบบประจำที่บรรจุตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2546 (ไม่รวมพนักงานที่เปลี่ยนสภาพจากข้าราชการ)

2. วันที่เริ่มโครงการ
    กำหนด 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 – วันที่ 30 มิถุนายน 2569 

3. สิทธิประโยชน์การเบิกค่ารักษาพยาบาล ดังนี้
    3.1 พนักงานได้รับสิทธิตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นการเฉพาะตนเอง โดยคู่สมรสและบุตรจะถูกมีสิทธิตามข้อ 3.2 ยกเว้นค่ารักษาโรคฟัน ให้คงสิทธิสำหรับคู่สมรสและบุตรตามระเบียบดังกล่าว
    3.2 พนักงานสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลให้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร หรือเบิกค่ารักษาพยาบาลตนเองประเภทผู้ป่วยนอก (OPD) ของสถานพยาบาลเอกชน หรือคลินิกพิเศษเฉพาะทางได้ ในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาทต่อปี

4. การสมัครเข้าร่วมโครงการ
          4.1 พนักงานที่เข้าร่วมโครงการตามประกาศ มจธ. เรื่อง โครงการสวัสดิการเลือกได้ พ.ศ. 2563 ถือว่าเข้าร่วมโครงการโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องยื่นใบสมัครใหม่ หากไม่ประสงค์เข้าร่วมให้ยื่นใบลาออกจากโครงการตามแบบฟอร์มที่กำหนด
           4.2 พนักงานยื่นใบสมัครภายในวันที่ 15 ของเดือนใด ให้มีผลในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป แต่ถ้ายื่นใบสมัครหลังวันที่ 15 ของเดือนใดแล้ว ให้มีผลในวันที่ 1 ของอีกเดือนหนึ่งถัดไป โดยนับจากวันที่ สทบ.รับเอกสาร ยกเว้นพนักงานที่บรรจุใหม่ที่ยื่นใบสมัครก่อนวันบรรจุให้มีผลเข้าร่วมโครงการในวันที่บรรจุเป็นพนักงาน

5. ช่องทางการติดต่อ
    MS Team : wongsiya.ler@kmutt.ac.th (คุณวงศิยา) และ narisara.sab@kmutt.ac.th (คุณนริศรา)
    อีเมล์ wongsiya.ler@kmutt.ac.thและ narisara.sab@kmutt.ac.th
    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ฯ สทบ. โทร. 02-470-8085 และ 02-470-8079
    สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครได้ที่เว็บไซต์ hrm.kmutt.ac.th