ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ

[วีดีโอประชาสัมพันธ์] ผศ.สุเมธ อังคะศิริกุล รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล เชิญชวนบุคลากร มจธ. ร่วมตอบแบบสำรวจความผูกพันของบุคลากร มจธ. ประจำปี 2565

06/21/2022
[วีดีโอประชาสัมพันธ์] ผศ.สุเมธ อังคะศิริกุล รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล