ประชุมซักซ้อมการมอบอำนาจพิจารณากลั่นกรองการเลื่อนระดับสายวิชาการ
ประชุมซักซ้อมการมอบอำนาจพิจารณากลั่นกรองการเลื่อนระดับสายวิชาการ