การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำสมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง (Functional Competency)
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำสมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง (Functional Competency)
04/18/2019
เรื่อง การใช้เครื่องมือประเมินสมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ภายใต้คณะทำงานจัดทำสมรรถนะ (Competency) ของบุคลากรมหาวิทยาลัย กำหนดให้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำสมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง (Functional Competency) หัวข้อเรื่อง การใช้เครื่องมือประเมินสมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง โดย ดร.จิราพร พฤกษานุกูล บริษัทอินดิโก้ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด เมื่อวันอังคารที่ 19 มีนาคม 25462 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือประเมินสมรรถนะเฉพาะตำแหน่งกับผู้ที่ทำหน้าที่เป็น Train the Trainer ในการนำแนวคิดสมรรถนะเฉพาะตำแหน่งไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมที่มาจาก 24 หน่วยงาน รวม 54 คน