การชี้แจงความเข้าใจในการประเมินสมรรถนะหลัก (Core Competency) กับหน่วยงานนำร่อง
การชี้แจงความเข้าใจในการประเมินสมรรถนะหลัก (Core Competency) กับหน่วยงานนำร่อง
11/24/2015