การชี้แจงความเข้าใจในการประเมินสมรรถนะหลัก (Core Competency) กับหน่วยงานนำร่อง

การมีส่วนร่วม

การชี้แจงความเข้าใจในการประเมินสมรรถนะหลัก (Core Competency) กับหน่วยงานนำร่อง
11/24/2015