ประชุมซักซ้อมการมอบอำนาจพิจารณากลั่นกรองการเลื่อนระดับสายวิชาการ

การมีส่วนร่วม

ประชุมซักซ้อมการมอบอำนาจพิจารณากลั่นกรองการเลื่อนระดับสายวิชาการ